Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo

Gmina Szczecinek ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Pilska 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3743294 , fax. 94 3742008
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczecinek
  ul. Pilska 3 3
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3743294, fax. 94 3742008
  REGON: 33092090800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaszczecinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa odcinka istniejącej drogi gminnej długości 155,00m polegająca na: - rozbiórce istniejącej nawierzchni - wykonaniu warstw konstrukcyjnych wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi - wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - montażu krawężników drogowych - wykonaniu prac towarzyszących Zamówienie nie obejmuje wykonania chodników, montażu obrzeży, utwardzenia zjazdów Lokalizacja: dz. nr 282/3 obr. Wierzchowo, gm. Szczecinek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaszczecinek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach