Przetargi.pl
Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów

Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, Pl. Wolności 12A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 410 36 95 , fax. 077 4103922
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
  Pl. Wolności 12A 12A
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. (077) 410 36 95, fax. 077 4103922
  REGON: 53142196300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów. Zestawienie ilości prac dotyczących sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych w mieście Namysłów jak i harmonogram realizacji prac stanowi dodatek nr 3 do SIWZ. Zakres prac został opisany w specyfikacji technicznej, będącej dodatkiem nr 4 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6 (Usługi sprzątania i zamiatania ulic). Wymagania: 1. Wykonawca powierzone prace wykona zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników drogi i obiektów. 2. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac zobowiązany jest w szczególności do oznakowania i zabezpieczania terenu prac oraz utrzymywania oznakowanie i zabezpieczenia terenu przez cały czas trwania prac. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody, w tym wobec osób trzecich, wyrządzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy. 4. Przedmiot umowy będzie realizowany i odbierany etapami. Po zakończeniu każdego etapu Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o terminie, w którym nastąpi przekazanie wykonanych prac. Z czynności tych strony spiszą protokół. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 300,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.namyslow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach