Przetargi.pl
Usuwanie szkód powodziowych na rzece Ścinawa Niemodlińska w km od 8+756 do 15+054, Gmina Niemodlin

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 45-061 Opole, ul. Katowicka 55
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 442-57-42 , fax. (077) 442-57-42, 4425726
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Katowicka 55 55
  45-061 Opole, woj. opolskie
  tel. (077) 442-57-42, fax. (077) 442-57-42, 4425726
  REGON: 00010051785953
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie szkód powodziowych na rzece Ścinawa Niemodlińska w km od 8+756 do 15+054, Gmina Niemodlin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu koryta rzeki Ścinawa Niemodlińska w km 8+756 ÷ 15+054 w gminie Niemodlin. Zadanie obejmuje naprawę okładzin, umocnień skarp, podmyć brzegów, usunięcie zamulisk oraz naprawę i konserwację urządzeń wodnych zabudowanych na rozpatrywanym odcinku. Dodatkowo przewiduje się wycinkę drzew i krzewów podmytych, pochylonych, wrastających w koryto oraz przycinkę gałęzi rosnących nisko nad wodą. Teren inwestycji zlokalizowany w jednostce ewidencyjnej Niemodlin na dz. nr 595 - k.m. 10, dz. nr 837, 887, 403 - k.m. 11 - obręb Niemodlin, dz. nr 12 - k.m. 1 - obręb Gościejowice, dz. nr 132 - k.m. 1 - obręb Szydłowiec Śląski.Przewidziane do wykonania w ramach niniejszego zadania roboty to m.in. :-zabezpieczenie brzegów cieku,-odmulenie rzeki na odcinkach o łagodnym spadku,-remont urządzeń wodnych, tj. uzupełnienie ubytków betonu w jazach, progach powstałych w wyniku erozyjnego działania płynącej wody, oczyszczenie i antykorozyjne zabezpieczenie elementów stalowych,-odtworzenie narzutów kamiennych w nieckach wypadowych jazów, progów,-wycinkę powalonych bądź pochylonych drzew tamujących przepływ w korycie oraz drzew uschniętych porastających brzegi rzeki,-przycinkę gałęzi krzaków porastających brzegi rzeki a pochylonych nisko nad lustrem wody,-wycinkę rozrastających się krzewów wrastających w koryto powodujących zmniejszanie przekroju swobodnego przepływu,-usunięcie roślin porastających dno rzeki.Szczegółowy zakres robót zamieszczono w dokumentacji techniczno-projektowej oraz przedmiarze robót. UWAGI:Drzewo z wycinki zostanie przekazane odpłatnie Wykonawcy na podstawie faktury VAT sporządzonej przez Zamawiającego.Wykonawcy przed sporządzeniem ofert powinni zapoznać się z dokumentacją projektową oraz dokonać oględzin miejsca wykonania zamówienia, aby uwzględnić jego specyfikę w cenie swojej oferty.Jeśli w dokumentacji projektowej, stanowiącej Część III SIWZ, użyte zostały nazwy firm/systemów dostępnych na rynku. W myśl przepisów u.p.z.p Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zapis ten należy rozumieć tak, iż w każdym miejscu w SIWZ, w którym użyto nazw własnych, dodaje się sformułowanie lub równoważny. Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w niniejszej SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia robót. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na Terenie Budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania Robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilościWykonawca ograniczy swoje działania do Terenu Budowy oraz do takich dodatkowych obszarów, jakie może otrzymać i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru jako tereny robocze. Wykonawca podejmie konieczne kroki dla utrzymania Sprzętu Wykonawcy oraz Personelu Wykonawcy na terenie Terenu Budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich.W trakcie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego Sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z Terenu Budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz elementy infrastruktury tymczasowej, które nie są już potrzebne.Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem i w uzgodnieniu z Zamawiającym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy przed Rozpoczęciem Robót oraz po ich Zakończeniu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże Zamawiającemu.Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora.Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Zamawiającym.Okres gwarancji i rękojmi dla zadania wynosi 36 miesięcy liczonych o dnia bezusterkowego przyjęcia całości prac objętych niniejszym zamówieniem.Roboty opisane w dokumentacji projektowej dotyczące:1.jazu w km 8+9552.jazu w km 14+3293.jazu w km 11+737należy wykonać zgodnie z opisem zamieszczonym w przedmiarze robót. Zakres robót jest ograniczony w stosunku do zakresu wskazanego pierwotnie w dokumentacji.W przedmiarze robót omyłkowo użyto nazwy Jaz w km 11+055 - winno być Próg w km 11+055. Roboty dla tego elementu należy wykonać zgodnie z opisem zamieszczonym w przedmiarze robót. Zakres robót jest ograniczony w stosunku do zakresu wskazanego pierwotnie w dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452460003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:5 000 zł 2.Forma wadium.1)Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu;b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych;e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275 z późn. zm.).1)W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być bezwarunkowa oraz winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,c)kwotę gwarancji,d)termin ważności gwarancjie)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: -Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. lub, że: -Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2)Postanowienia pkt 12.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 12.2.1)b) i 12.2.1)e). 3.Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Bank Polskiej Spółdzielczości 68 1930 1028 2010 0002 7704 0002 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem 2)Wadium wnoszone w dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, ul. Katowicka 55 pok. nr 15 - oryginał, ponadto Wykonawca dołączy kopię wadium do oferty i połączy ją z ofertą w sposób trwały. 4.Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5.Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. 6.Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach