Przetargi.pl
Modernizacja budynku szkolnego w Bąkowie

Gmina Kluczbork ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4183864 , fax. 077 418 22 30
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kluczbork
  ul. Katowicka 1 1
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 077 4183864, fax. 077 418 22 30
  REGON: 00052570200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kluczbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku szkolnego w Bąkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na okna i drzwi z PCV w budynku Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie przy ul. Kasztanowej 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454211304
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kluczborkl.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach