Przetargi.pl
WYKONANIE JAKO ZAMÓWIENIE CIĄGŁE NA ROK 2011 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI

Miasto Piotrków Trybunalski ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7327796 , fax. 044 7327798
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Piotrków Trybunalski
  ul. Pasaż Rudowskiego 10 10
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 7327796, fax. 044 7327798
  REGON: 59064846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE JAKO ZAMÓWIENIE CIĄGŁE NA ROK 2011 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem opracowania są wyceny nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego przeznaczone do celów: - zbycia części nieruchomości gruntowych niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, - zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, - zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, pawilonami handlowymi, stacjami transformatorowymi, garażami i innymi, - ustalenie wartości nieruchomości przeznaczonej do wniesienia w formie aportu do spółek, - ustalenie wartości nieruchomości do sprzedaży oraz odwołania darowizny wraz z wyliczeniem nakładów poniesionych przez osoby trzecie, - ustalania wartości nieruchomości do: oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, użytkowanie i trwały zarząd oraz do ustalenia opłat rocznych z tytułu nabycia prawa trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, - nabycia nieruchomości pod inwestycje i w zasoby, - ustalenie odszkodowania za szkody wyrządzone na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, - ustalenia wartości zwracanej nieruchomości z ustaleniem stopnia zmniejszenia albo zwiększenia wartości nieruchomości, - ustalenia odpłatności za ustanowienie służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, - ustalenia wartości nieruchomości do zamiany, - ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi na skutek podziału nieruchomości, za działki zajęte pod drogi publiczne, za działki przeznaczone pod budowę lub rozbudowę dróg, za wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne, - określenie wartości nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale, - określenie wartości nieruchomości gruntowych przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, a także potwierdzenie aktualności sporządzonego operatu. 2. Szacunkowa wielkość zamówienia do celów: CZĘŚĆ I. - zbycia części nieruchomości gruntowych niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, - zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, - zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, pawilonami handlowymi, stacjami transformatorowymi, garażami i innymi, - ustalenie wartości nieruchomości przeznaczonej do wniesienia w formie aportu do spółek, - ustalenie wartości nieruchomości do sprzedaży oraz odwołania darowizny wraz z wyliczeniem nakładów poniesionych przez osoby trzecie, - ustalania wartości nieruchomości do: oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, użytkowanie i trwały zarząd oraz do ustalenia opłat rocznych z tytułu nabycia prawa trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, - nabycia nieruchomości pod inwestycje i w zasoby, - ustalenie odszkodowania za szkody wyrządzone na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, - ustalenia wartości zwracanej nieruchomości z ustaleniem stopnia zmniejszenia albo zwiększenia wartości nieruchomości, - ustalenia odpłatności za ustanowienie służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, - ustalenia wartości nieruchomości do zamiany, - ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi na skutek podziału nieruchomości, za działki zajęte pod drogi publiczne, za działki przeznaczone pod budowę lub rozbudowę dróg, za wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne; Rok 2011 - ilość operatów nieruchomości niezabudowane 81 nieruchomości zabudowane 6 nieruchomości zabudowane z rozliczeniem nakładów 6 nieruchomości niezabudowane z ogrodzeniem, szopą, itp. 17 do wyliczenia odpłatności za ustanowienie służebności drogi koniecznej 8 do wyliczenia odpłatności za ustanowienie służebności przesyłu 11 CZĘŚĆ II. - określenie wartości nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale, - określenie wartości nieruchomości gruntowych przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, Rok 2011 - ilość operatów Nieruchomości gruntowe (podział) 3 Nieruchomości gruntowe (infrastruktura) 150 3. Przedmiotem wycen będą nieruchomości stanowiące własność Gminy Piotrków Trybunalski, Skarbu Państwa, Piotrkowa Trybunalskiego - miasta na prawach powiatu, osób fizycznych i prawnych, oraz nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. 4. Wyceny nieruchomości muszą być opracowane w formie operatu szacunkowego, który jest sporządzany na piśmie, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości, jak również zgodnie ze stanem nieruchomości oraz zawierać wszelkie informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń i wyniku końcowego. Operat winien zawierać dokumentację fotograficzną. Operat szacunkowy musi zawierać protokół z oględzin nieruchomości z udziałem stron. Wyciąg z wykonanego operatu winien być przekazany z zachowaniem zasady poufności, organowi prowadzącemu kataster nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dnia jego sporządzenia. 5. Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości musi być sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (wymagane przedstawienie zaświadczenia). 6. Operat szacunkowy musi być sporządzony zgodnie z: - ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) - ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), - ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) Termin sporządzenia i przekazania jednostkowego operatu wynosi 4 tygodnie od zgłoszenia rzeczoznawcy potrzeby wykonania operatu szacunkowego. Termin realizacji usług wymienionych w części I i II może zostać przedłużony przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy złożony przed upływem realizacji danego zlecenia, nie więcej jednak niż o 14 dni, o ile Wykonawca wykaże, że nie będzie w stanie dotrzymać terminu z przyczyn od niego niezależnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piotrkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach