Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni drogowych dla ulic: Lawendowej, Gibalskiego i Demokratycznej na terenie Miasta Łodzi.

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu ogłasza przetarg

 • Adres: 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6384959, 6384911 , fax. 42 638-49-58
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
  ul. Piotrkowska 175 175
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6384959, 6384911, fax. 42 638-49-58
  REGON: 47317005200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogowych dla ulic: Lawendowej, Gibalskiego i Demokratycznej na terenie Miasta Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 zamówienia obejmuje przebudowę ul. Lawendowej w Łodzi na odcinku od ulicy Trawiastej do ulicy Ziołowej Część 2 zamówienia obejmuje przebudowę ul. Gibalskiego w Łodzi na odcinku od ulicy Deczyńskiego do ulicy Konwaliowej Część 3 zamówienia obejmuje przebudowę ul. Demokratycznej w Łodzi na odcinku od ulicy Heleny do ulicy Zdzisława Mierzwińskiego przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę w/w ulic w zakresie: 1) jezdni z nawierzchni mineralno- bitumicznych, 2) 3 chodników, 3) odwodnienia, 4) usunięcia kolizji z siecią wod-kan, 5) usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną, 6) usunięcia kolizji z siecią energetyczną, 7) usunięcia kolizji z istniejąca zielenią.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 77 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający ustala wysokość wadium na kwoty: Dla części 1 - 5.000,00 zł ( pięć tysięcy złotych) Dla części 2 - 8.000,00 zł) ( osiem tysięcy złotych) Dla części 3 - 7.000,00 zł ( siedem tysięcy złotych) w formach ustalonych w art. 45 ust. 6 Prawo Zamówień Publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach