Przetargi.pl
Częściowa wymiana więźby dachowej, łacenia połaci dachowej oraz pokrycia dachowego - Dom Nowy, Zamek w Łęczycy.

Gmina Miasto Łęczyca ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (024) 721 03 00 , fax. (024) 721 03 01
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Łęczyca
  ul. Marii Konopnickiej 14 14
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. (024) 721 03 00, fax. (024) 721 03 01
  REGON: 61101547700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczyca.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Częściowa wymiana więźby dachowej, łacenia połaci dachowej oraz pokrycia dachowego - Dom Nowy, Zamek w Łęczycy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 obejmuje: częściową wymianę więźby dachowej, łacenia połaci dachowej oraz pokrycia dachowego, przełożenie dachówki ceramicznej i wykonanie obróbek blacharskich, naprawy komina i gzymsów podokapowych - Dom Nowy, Zamek w Łęczycy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres znajdują się w: projekcie budowlanym - załącznik nr 1. przedmiarze - załącznik nr 1a. 2. Zamawiający informuje, iż załączony projekt budowlany - załącznik nr 1 do SIWZ, obejmuje wiekszy zakres niż wynikajacy z przedmiotu zamówienia, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynika z przedmiaru. 3. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywanych robót w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsca wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na roboty budowlane na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 5. Dom Nowy w Łęczycy z siedzibą ul. Zamkowa 1, wpisany został do rejestru zabytków, decyzją nr 73/278 z dnia 26 lipca 1967r. Wszystkie prace są wykonywane pod nadzorem konserwatorskim i według zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - decyzja nr WUOZ Sk- 641/103/2011 z dnia 07.07.2011r. - załacznik nr 1b. 6. Prace będą wykonywane w obiekcie użytkowanym i czynnym. 7. Jeżeli dokumentacja projektowa w jakimkolwiek miejscu przywołuje nazwy własne lub znaki towarowe producentów, są one wskazane tylko przykładowo ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca robót może stosować rozwiązania i materiały równoważne o parametrach nie niższych niż wymienione w dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leczyca.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach