Przetargi.pl
Wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem budynku Przedszkola nr 2 w Cieszynie

Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 4794200, 4794350 , fax. 033 4794303, 4794361
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna
  Rynek 1 1
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 033 4794200, 4794350, fax. 033 4794303, 4794361
  REGON: 00051570900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.cieszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem budynku Przedszkola nr 2 w Cieszynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem w budynku Przedszkola nr 2 w Cieszynie w ramach zadania p.n. Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie. Zakres robót: a) rozbiórka i odtworzenie istniejącej nawierzchni wokół budynku, b) rozbiórka i odtworzenie schodów, c) wykonanie wentylacji pomieszczeń piwnicznych, d) likwidacja (zamurowanie) czterech okien (studzienek) piwnicznych, e) wymiana okien piwnicznych i doświetlających (naświetlaczy), f) wykonanie naświetlaczy, g) izolacja przeciwilgociowa i cieplna ścian poniżej poziomu terenu, h) drenaż opaskowy oraz podłączenie do istniejącej kanalizacji, i) wykonanie opaski żwirowej wokół budynku, j) izolacja pozioma ścian piwnic wewnątrz budynku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.cieszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach