Przetargi.pl
Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku w roku szkolnym 2016/2017 - Trasa Nr 5

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg

 • Adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4295911, 4318105 , fax. 032 4311760, 4318105
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
  ul. Parkowa 9 9
  44-230 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie
  tel. 032 4295911, 4318105, fax. 032 4311760, 4318105
  REGON: 27625853000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwionka-leszczyny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku w roku szkolnym 2016/2017 - Trasa Nr 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla dzieci z sołectwa Palowice do szkoły i ze szkoły w roku szkolnym 2016/2017 tj. na trasie: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny/sołectwo Palowice - Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. (łącznie 191 dni zajęć szkolnych). 2. Długość trasy przejazdu w obie strony codziennie wynosi 12,0 km tj.: 2 x 6,0 km. 3. Trasa przejazdu ma następujący przebieg: - rozpoczęcie - Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny/sołectwo Palowice: ul. Kolonia (I przystanek: ul. Kolonia obok krzyża) - ul. Woszczycka - ul. Wiejska (II przystanek: PA Palowice-Centrum obok Baru Palowiczanka przy ulicy Wiejskiej) - ul. Bełkowska (III przystanek: PA ul. Bełkowska 10) - sołectwo Bełk: ul Palowicka - docelowo: ul. P. Szymochy 16 Gimnazjum Nr 7 przy Zespole Szkół Nr 5 w Bełku (IV przystanek), gdzie PA - oznacza istniejący przystanek autobusowy. Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku. 4. Ilość przewożonych dzieci: około 25. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad przewożonymi dziećmi. W tym celu musi zapewnić na swój koszt opiekuna dzieci na całej trasie przejazdu w obie strony. Opiekunem dzieci musi być osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która daje rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do szkoły i ze szkoły. 6. Wykonawca musi dysponować co najmniej jednym pełnosprawnym autobusem, który umożliwi przewóz łącznie 26 osób, bez kierowcy (z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz 1 opiekuna). 7. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku zaoferowania w ofercie przez Wykonawcę autobusu umożliwiającego przewóz większej ilości osób niż 26 (bez kierowcy), ma prawo zwiększyć ilość przewożonych dzieci do liczby wolnych miejsc w zaoferowanym autobusie. Ponadto, w przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie więcej niż 1 autobusu Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości przewożonych dzieci do liczby wolnych miejsc w zaoferowanym autobusie z najmniejszą ilością miejsc. Zmiana (zwiększenie) ilości przewożonych dzieci, o której mowa powyżej, pozostanie bez wypływu na wynagrodzenie Wykonawcy (nastąpi w ramach tego wynagrodzenia) oraz bez wpływu na trasę przejazdu, o której mowa w pkt 3. 8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia sprawnym technicznie autobusem każdego dnia roboczego, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych. 9. Dowóz i odwóz dzieci odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Bełku, do którego Wykonawca jest zobowiązany się dostosować, przy założeniu, że dowóz uczniów rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż o godz. 7:00 z pierwszego przystanku a przyjazd do szkoły nastąpi nie później niż o godz. 10:00, oraz że powrót uczniów ze szkoły odbywać się będzie pomiędzy godz. 12:30 - 15:30. 10. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny brutto za 1km przejazdu (przewozu) usługi transportowej, obejmującej również koszt opiekuna. 11. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci od pierwszego do ostatniego przystanku, zgodnie z trasą przejazdu. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusu z bazy i do bazy Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) w terminie do dnia 23.06.2016 r. do godz. 10:30:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do dowozu dzieci
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czerwionka-leszczyny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach