Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w roku 2011

Urząd Miasta Olsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 10-101 Olsztyn, Plac Jana Pawła II Nr 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5273111 w. 325 , fax. 089 5349375
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Olsztyn
  Plac Jana Pawła II Nr 1
  10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5273111 w. 325, fax. 089 5349375
  REGON: 00059416900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w roku 2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych samochodowych jednorzędowych i dwurzędowych, motocyklowych i motorowerowych w łącznej ilości 35 000 sztuk wykonanych zgodnie z obowiązującymi na dzień wykonania przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2007r. Nr 133, poz. 1123) zgodnie z podziałem: tablice samochodowe jednorzędowe - 33.000 sztuk; tablice samochodowe dwurzędowe - 1.000 sztuk; tablice motocyklowe - 500 sztuk; tablice motorowerowe - 500 sztuk. 2. Wskazana ilość tablic jest ilością maksymalną i nie może być przekroczona w trakcie realizacji umowy. 3. Zamawiający może ograniczyć ilość zamawianych tablic, bez konieczności zmiany warunków umowy, podana ilość jest ilością szacunkową. 4. Dostawy tablic będą odbywać się partiami, na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem, najpóźniej w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. 5. Miejscem odbioru tablic rejestracyjnych będzie magazyn Zamawiającego znajdujący się w Olsztynie w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Olsztyn, ul. Knosały 3/5, budynek A. Każda dostawa będzie odbierana i sprawdzana pod względem jakościowym i ilościowym przez wyznaczonego pracownika Wydziału Komunikacji. Tablice rejestracyjne będą dostarczane w opakowaniu zawierającym po 50 sztuk z naniesionymi numerami identyfikacyjnymi 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane i dostarczone tablice rejestracyjne gwarancji jakości na okres minimum 3 lat od dnia wydania Zamawiającemu tablic. 7. W przypadku reklamacji Wykonawca dokona nieodpłatnej wymiany wadliwych tablic na nowe w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 147210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 15 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach