Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa bakenów na potrzeby oznakowania szlaku żeglugowego na rzekach – RZGW w Warszawie, w podziale na 2 części

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-194 Warszawa, ul. Zarzecze
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360 , fax. +48(22)5870361
 • Data zamieszczenia: 2020-08-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  ul. Zarzecze 13 B
  03-194 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360, fax. +48(22)5870361
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://warszawa.wody.gov.pl, https://przetargi.wody.gov.pl,
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa bakenów na potrzeby oznakowania szlaku żeglugowego na rzekach – RZGW w Warszawie, w podziale na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  nie dotyczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34515100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie odpowiednio dla naje części: Dla części 1 : 5.000,00 PLN ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Dla części 2 : 900,00 PLN ( słownie: dziewięćset złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych powyżej (za wyjątkiem pieniężnej) musi być załączony do oferty w formie oryginału. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez BGK Nr: 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007.W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr WA.ROZ.2810.87.2020– Część ….”. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Na ofertę składają się: 1) Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ, zawierający m.in.: - nazwę i dokładny adres wykonawcy, - datę sporządzenia oferty, - adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem, - cenę za wykonanie zamówienia, - deklarowany termin realizacji - termin ważności oferty, - ewentualne – wyraźnie widoczne (pkt 9 formularza ofertowego), uzasadnione zastrzeżenie, dotyczące nie podlegających ujawnieniu informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp). Sposób składania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa został określony w pkt 9.8 SIWZ. 2) Formularz cenowy zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2a do SIWZ, 3) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy; 4) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik; 5) dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej (o ile jest wymagane wadium); 6) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (zgodne w treści z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ), aktualne na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp określone w SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (zgodne w treści z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ), aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych podmiotów, którym Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo, celem wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia; - tylko jeżeli podwykonawca znany jestna etapie składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach