Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa bakenów służących do oznaczenia granicy szlaku żeglownego na rzece Wiśle

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa , Grzybowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 37 20 273
 • Data zamieszczenia: 2019-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa , woj. mazowieckie
  tel. +48 22 37 20 273
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wody.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa bakenów służących do oznaczenia granicy szlaku żeglownego na rzece Wiśle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa bakenów walcowych i stożkowych służących do oznaczenia granicy szlaku żeglownego na odcinku rzeki Wisły w celu zapewnienia bezpiecznych warunków żeglugi zwłaszcza w rejonie zerwanych ostróg i uciążliwych przemiałów dla: Część zamówienia nr 1 – Zarządu Zlewni w Toruniu, w ilości 15 szt. bakenów stożkowych, 15 szt. bakenów walcowych Część zamówienia nr 2 – Zarządu Zlewni w Tczewie, w ilości 1 szt. baken stożkowy, 1 szt. baken walcowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34515100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy zgodny w treścią Rozdziału IV SIWZ (dla części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę) 2. Kalkulacje cenowe – sporządzone zgodnie z treścią Rozdziału V do SIWZ (dla części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę) 3. Pełnomocnictwo – o ile dotyczy 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wzór oświadczenia stanowi Rozdział II pkt. 2 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach