Przetargi.pl
„Remont odcinków dróg powiatowych w ramach FDS”.

Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 06-300 Przasnysz, ul. Gdańska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 752-27-28, , fax. 029 752-27-28
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Gdańska 4
  06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie
  tel. 029 752-27-28, , fax. 029 752-27-28
  REGON: 55067104000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-przasnysz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont odcinków dróg powiatowych w ramach FDS”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach remontu odcinków dróg powiatowych klasy Z oraz usługa zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych stanowiących element promocji Funduszu Dróg Samorządowych wraz z udzieleniem gwarancji jakości. Zakres zamówienia podstawowego obejmuje wykonanie: a) Robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych na długości około 9159 mb, klasy Z, nr 3234W Stara Wieś – Chorzele - Krasnosielc, nr 2361W Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki, nr 3229W Sierakowo – do drogi DW 544 o nawierzchni bitumicznej, jednojezdniowej, o szerokości 6,00 mb, szerokości poboczy 1,00 mb. Roboty budowlane obejmują wykonanie: - robót ziemnych w tym pomiarów liniowych, chodników (224,5 m2), nawierzchni na jezdni i skrzyżowaniach z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (55570 m2), oznakowania pionowego, poziomego (3433 m2), montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu (lampy szt. 16), robót wykończeniowych (18029m2), renowacja rowów (11453 m), mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć wraz z ich utylizacją (0,24 ha) b) Usługi zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu kompletnych 6 szt. tablic informacyjnych o minimalnych wymiarach 80 cm na 120 cm. W przypadku zastosowania innego rozmiaru należy zachować proporcje wymiaru zewnętrznego tablicy informacyjnej. Wykonawca udzieli na usługę gwarancji jakości na okres 5 lat. Wymagania ogólne, co do jakości tablicy informacyjnej: Komplet tablicy informacyjnej obejmuje wykonanie tablicy informacyjnej wraz z min. 1 sztuką słupka ocynkowanego bez spawów, łączeń, o średnicy min. Ø60 mm i min. długości 4,30 mb, min 1 szt. kapturka, min. 2 szt. obejm wraz ze śrubami mocującymi. Zakres zamówienia obejmuje również przyspawania do każdego słupka, 2 sztuk kotew mocujących tablicę w fundamencie betonowym, wykonanie fundamentu betonowego na miejscu montażu. Tablica informacyjna powinna odpowiadać standardom obowiązującym dla znaków drogowych. Lico tablicy należy wykonać, jako jednostronne zewnętrzne, z blachy ocynkowanej zaginanej podwójnie na krawędzi, pokryte folią, o treści zatwierdzonej przez Zamawiającego przed wykonaniem tablicy informacyjnej. Tablicę informacyjną należy wykonać w sposób gwarantujący jej odporność na warunki atmosferyczne, czas użytkowania. Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji jakości na wykonaną tablicę. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad tablicy w okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia wskazanych wad poprzez w szczególności wymianę lub odnowienie tablicy informacyjnej. Tablicę informacyjną należy zamontować na początku i końcu każdego z odcinków realizowanych robót budowlanych. Zakres zamówienia podobnego obejmie wykonanie: robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych klasy Z nr 3234W Stara Wieś – Chorzele - Krasnosielc, nr 2361W Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki, nr 3229W Sierakowo – do drogi DW 544 o nawierzchni bitumicznej, jednojezdniowej, o szerokości 6,00 mb, szerokości poboczy 1,00 mb. Roboty budowlane obejmą wykonanie w szczególności : - robót ziemnych w tym pomiarów liniowych , oczyszczenia i skropienia oraz wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych jak dla KR-3 na powierzchni około 9682 m2, oznakowania poziomego, robót wykończeniowych polegających na uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 na powierzchni około 4841 m2. Zamówienia podobne będą polegały na zawarciu odrębnych umów z dotychczasowym wykonawcą, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia zostały określone w pkt 6 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 11 000,00 PLN (jedenaście tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 2) Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołany obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postępowania, w którym jest składane. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz zawierać informacje, iż stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. 19.5 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach