Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania infrastruktury rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem plaży i terenów wokół wraz z roczną pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego na działkach ewidencyjnych nr 1/3, 1/12, 1/13, 3/6, 3/7 z obrębu 3-14-02 oraz na działkach ew. nr 1/1, 1/2, 5/1, 5/2, 4 z obrębu 3-14-04 przy ul. Rychnowskiej w Dzielnicy Wawer w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Plaże miejskie nad Wisłą

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-528 Warszawa, Hoża
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 2774201, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
  Hoża 13a
  00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 2774201, , fax. -
  REGON: 36542194800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzw.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania infrastruktury rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem plaży i terenów wokół wraz z roczną pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego na działkach ewidencyjnych nr 1/3, 1/12, 1/13, 3/6, 3/7 z obrębu 3-14-02 oraz na działkach ew. nr 1/1, 1/2, 5/1, 5/2, 4 z obrębu 3-14-04 przy ul. Rychnowskiej w Dzielnicy Wawer w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Plaże miejskie nad Wisłą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i prace niezbędne do wybudowania infrastruktury rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem plaży i terenów wokół wraz z roczną pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego na działkach ewidencyjnych nr 1/3, 1/12, 1/13, 3/6, 3/7 z obrębu 3-14-02 oraz na działkach ew. nr 1/1, 1/2, 5/1, 5/2, 4 z obrębu 3-14-04 przy ul. Rychnowskiej w Dzielnicy Wawer w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Plaże miejskie nad Wisłą z podziałem na: - Etap 1- obejmujący wykonanie wszelkich robot budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania infrastruktury rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem plaży i terenów wokół, - Etap 2- obejmujący pielęgnację posadzonego materiału roślinnego. 2. Szczegółowy opis zamówienia oraz zakres robót określa załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do SIWZ- Projekt wykonawczy, Załącznik nr 3 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Załącznik nr 4 do SIWZ- Przedmiar prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45243400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną