Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa artykułów/produktów informacyjno-promocyjnych służących kampanii świadomościowej

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 45-315 Opole, ul. Głogowska 25C
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (77) 44 15 250 , fax. (77) 44 15 259
 • Data zamieszczenia: 2022-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
  ul. Głogowska 25C
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. (77) 44 15 250, fax. (77) 44 15 259
  REGON: 531584375
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa artykułów/produktów informacyjno-promocyjnych służących kampanii świadomościowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1. Wykonanie i dostawa poduszek typu Minky - służąca kampanii informacyjno-świadomościowej w zakresie projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej, jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.Część nr 2. Wykonanie i dostawa toreb płóciennych - służąca kampanii informacyjno-świadomościowej w ramach projektu pt. „Bliżej rodzinyi dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.Część nr 3. Wykonanie i dostawa fartuchów kuchennych - służąca kampanii informacyjno-świadomościowej w ramach projektu pt. „Bliżej rodzinyi dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnychi społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczejCzęść nr 4. Wykonanie i dostawa rękawic kuchennych - służąca kampanii informacyjno-świadomościowej w ramach projektu pt. „Bliżej rodzinyi dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach