Przetargi.pl
WYKONANIE DRÓG TYMCZASOWYCH NA OSIEDLU ZACISZE WE WSCHOWIE – II ETAP

Gmina Wschowa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-400 Wschowa, Rynek 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wschowa
  Rynek 1
  67-400 Wschowa, woj. lubuskie
  REGON: 411050787
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawschowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE DRÓG TYMCZASOWYCH NA OSIEDLU ZACISZE WE WSCHOWIE – II ETAP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest II etap wykonania dróg tymczasowych z używanych prefabrykowanych płyt żelbetowych o wymiarach 150 cm x 300 cm x 15 cm.2.W ramach prac II etapu należy wykonać:a)Wykorytowanie na głębokość 25 cm.b)Wywiezienie urobku z korytowania i zhałdowanie na działce gminnej na Osiedlu Zacisze przy Rondzie Wolsztyńskim.c)Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr.10 cm.d)Wykonanie warstwy z gruzu betonowego pokruszonego gr.20 cm (kod 170101).Wykonanie warstwy z gruzu betonowego pokruszonego gr.20 cm z zakupionego przez Inwestora materiału, który Wykonawca musi przewieźć na miejsce wbudowania z miejsca wytworzenia. Miejscem wytworzenia jest Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi „Huta Miedzi Głogów. e)Zamówienie obejmuje obsługę geodezyjną w tym: -Wytyczenie dróg według wskazań inwestora na działkach objętych zgłoszeniem,-Wykonanie mapy geodezyjnej inwentaryzacyjnej powykonawczej wraz z geodezyjnym operatem pomiarowym. 3.W ramach prac Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przyjętej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.4.Adres inwestycji: Gmina Wschowa: Ulice: ul. Belgijska, ul. Holenderska, ul. Niemiecka, ul. Estońska, ul. Bułgarska Numery działek: Ulica Belgijska:2336/1;2314/8;2334/1;2315/8;2333/1;2316/9;2332/2,Ulica Holenderska:2333/5;2340/4,Ulica Niemiecka:2331/8;2332/1;2341/2, Ulica Estońska:2319/2;2318/1,Ulica Bułgarska: 304/5;309/4;304/3;309/3;309/2;2342/8;2343/8;298/1;297/4;296/25. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania: Zakres robót jest opisany w Informacji o robotach budowlanych stanowiącej załącznik do Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych z lutego 2022r., specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót zawartych w kosztorysie ślepym, będących Załącznikami do SWZ. 6. Materiał, o którym w pkt. 2 lit. d) tj. gruz betonowy pokruszony (kod 17 01 01), winien być przetransportowany na miejsce wbudowania, zgodnie z przepisami prawa w szczególności z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2022 poz.699 t.j.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U.2016 poz. 1742). Transportujący odpadami musi posiadać wpis do rejestru BDO wg zasad określonych w ww. przepisów prawa.7.Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w:1) Dokumentacji technicznej, 2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,3) Kosztorysie ofertowym Wykonawcy;4) obowiązujących normach,5) przedmiarze robót, z uwzględnieniem poniższych warunków do w/w dokumentów:a)wszystkie użyte materiały oraz technologie robót muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących normach,b) Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1213 ze zm.),8.W przypadku, gdy w STWiORB lub przedmiarze robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego obowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane przez niego materiały, urządzenia techniczne, elementy wyposażenia w równoważnym stopniu spełniają wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.9.Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty na zasadach opisanych w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1.2. SWZ. (Uwaga: okres gwarancji jakości i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzonym w Banku Spółdzielczym we Wschowie, nr: 41 8669 0001 00087258 4000 0033 z dopiskiem przelewu: WADIUM –„ WYKONANIE DRÓG TYMCZASOWYCHNA OSIEDLU ZACISZE WE WSCHOWIE – IIETAP” RZP.271.28.2022Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.4. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;3) kwotę gwarancji/poręczenia;4) termin ważności gwarancji/poręczenia;5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp tj.:− Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;− wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;− zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robót budowlanych, tj.−wykonał co najmniej jedną budowę/przebudowę/remont drogi/ulicy o nawierzchni utwardzonej (ulepszonej lub nieulepszonej) o wartości robót nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.Zamawiający przez drogę o nawierzchni utwardzonej rozumie:−drogę mającą twardą nawierzchnię ulepszoną (z kostki kamiennej, klinkieru, betonu, z płyt kamienno-betonowych, bitumu) lub−drogę o nawierzchni nieulepszonej (tłuczniowej lub brukowej). (definicja Głównego Urzędu Statystycznego)b) dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego z niezbędnymi uprawnieniami zgodnie z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy:- branża drogowa – uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.Osoba wyznaczona na Kierownika Budowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.- zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019, poz.831) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach