Przetargi.pl
Rozbudowa terenu rekreacji w Smolnie Wielkim II

Gmina Kargowa ogłasza przetarg

 • Adres: 66-120 Kargowa, ul. Rynek 33
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683525131
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kargowa
  ul. Rynek 33
  66-120 Kargowa, woj. lubuskie
  tel. 683525131
  REGON: 970770735
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kargowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa terenu rekreacji w Smolnie Wielkim II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę terenu rekreacji w obrębie dz. ew. nr 305/3 i 292/1 w Smolnie Wielkim. Inwestycja zlokalizowana jest nad rzeką Obrzycą. Rozbudowa obejmuje budowę wiaty rekreacyjnej i poszerzenie boiska do plażowej piłki siatkowej wraz z budową piłkochwytu. Wiata o wymiarach 7,00 m x 4,80 m o konstrukcji drewnianej z dwuspadowym dachem. Jako wyposażenie wiaty przewidziano dwa zestawy biesiadne (stół + 2 ławki) o wymiarach 3,00 m x 2,00 m, które zapewnią miejsce do siedzenia dla 20 osób (5 osób na ławkę). Nawierzchnia wiaty zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej w kolorze grafitowym gr. 8 cm. Istniejące boisko zostanie poszerzone do wymiarów 19,00 m na 10,00 m. Przewidziano do zastosowania lekką konstrukcję ogrodzeniową – piłkochwyt, ustawiony w kształt zbliżony do litery „U” od strony brzegu rzeki. Wysokość piłkochwytu to 4,00 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211320-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia obejmujące budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej o powierzchni minimum 30 m2.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną