Przetargi.pl
„Dostawa generatora tlenu”

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ZIELONEJ GÓRZE ogłasza przetarg

 • Adres: 65-044 Zielona Góra, ul. Wazów 42
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. + 48 68 452-77-00 , fax. + 48 68 452-77-02
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ZIELONEJ GÓRZE
  ul. Wazów 42
  65-044 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. + 48 68 452-77-00, fax. + 48 68 452-77-02
  REGON: 970748470
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poliklinika.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa generatora tlenu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Stacja generatora tlenu medycznego z osprzętem w tym ich montaż i wykonanie niezbędnych robót budowlanych do ich uruchomienia – 2 komplety połączone w trybie pracy kaskadowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SWZ.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia: SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze, ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra.Zamówienie realizowane ze środków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności technicznej lub zawodowej.a) Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną dostawę w zakresie instalacji generatora tlenu o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). Przez jedną dostawę rozumie się dostawę wykonywaną na podstawie jednej umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach