Przetargi.pl
Modernizacja parkingów na terenie osiedla Czyżówek

Gmina Iłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Iłowa, Żeromskiego 27
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 368 14 00 , fax. 68 368 14 01
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iłowa
  Żeromskiego 27
  68-100 Iłowa, woj. lubuskie
  tel. 68 368 14 00, fax. 68 368 14 01
  REGON: 970770853
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja parkingów na terenie osiedla Czyżówek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja parkingów na terenie osiedla Czyżówek”.2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV): 45223300-93. W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące rodzaje robót: - roboty budowlane zgodnie z załącznikiem nr 8- roboty pomocnicze , przygotowawcze i porządkowe oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń- zagospodarowanie terenu, w tym uporządkowanie,- przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń - przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa związanych z oddaniem obiektu do użytku,- współpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 8 do SWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach