Przetargi.pl
Wykonanie, dostawa i montaż mebli do wbudowania w budynku gminnego ośrodka przy ul. Sportowej 12

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Mikstacie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-510 Mikstat, Mickiewicza 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627310043
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Mikstacie
  Mickiewicza 1
  63-510 Mikstat, woj. wielkopolskie
  tel. 627310043
  REGON: 250639458
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, dostawa i montaż mebli do wbudowania w budynku gminnego ośrodka przy ul. Sportowej 12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż mebli zgodnie z dokumentacją 1.2. Wspólny słownik zamówień: według kodu CPV: 45421153-1 1.3 Zakres Zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego we wszystkich pomieszczeniach ośrodka zdrowia. Wszystkie materiały użyte do produkcji Zamówienia winny posiadać stosowne atesty i certyfikaty i przekazane wraz z przedmiotem zamówieniaWykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy. 1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt budowlano wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8 do SWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421153-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną