Przetargi.pl
DOSTAWA BATERII I AKUMULATORÓW II CZ.3

31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W POZNANIU-KRZESINACH ogłasza przetarg

 • Adres: 61-325 Poznań, ul. Silniki 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 548 500 , fax. 261 548 555
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W POZNANIU-KRZESINACH
  ul. Silniki 1
  61-325 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 548 500, fax. 261 548 555
  REGON: 632431771
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://31blt.wp.mil.pl/pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA BATERII I AKUMULATORÓW II CZ.3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa baterii trakcyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31400000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach