Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Słupca wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

ENERGIA CENTRUM KARINA GAWŁOWSKA - Pełnomocnik Zamawiających ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Ks. Stanisława Piotrowskiego 4 lokal 19
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ENERGIA CENTRUM KARINA GAWŁOWSKA - Pełnomocnik Zamawiających
  ul. Ks. Stanisława Piotrowskiego 4 lokal 19
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  REGON: 364136884
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi-pzp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Pełnomocnik zamawiających

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Słupca wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla Gminy Miejskiej Słupca wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w łącznej szacunkowej wielkości 694,26 MWh do 56 PPE na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 833 z późniejszymi zmianami) oraz na wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z ustawą z kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne, potwierdzającą posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada ww. uprawnienia do prowadzenia działalności i zrealizuje dostawy, do których uprawnienia te są wymagane.- Zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 1 dostawę energii elektrycznej obejmującej co najmniej 600 MWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek ma spełnić jeden z Wykonawców.W przypadku udostępnienia zasobów, warunek w całości ma spełnić podmiot udostępniający.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach