Przetargi.pl
Wykonanie, dostawa i montaż mebli do Muzeum Narodowego w Lublinie

Muzeum Narodowe w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-117 Lublin, Zamkowa 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Lublinie
  Zamkowa 9
  20-117 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 387167680
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mnwl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, dostawa i montaż mebli do Muzeum Narodowego w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: wykonanie, dostawa i montaż mebli – biurka, fotele biurowe, szafkiCzęść 2: wykonanie, dostawa i montaż szaf metalowychCzęść 3: wykonanie, dostawa i montaż/ustawienie mebli do Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie i Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, filii Muzeum Narodowego w Lublinie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39151000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach