Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie: „Przebudowa drogi ul. Zielonka”.

Gmina Miejska Nowa Ruda ogłasza przetarg

 • Adres: 57-400 Nowa Ruda, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8720339, 8720300, , fax. (074) 872 22 68
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Nowa Ruda
  Rynek 1
  57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8720339, 8720300, , fax. (074) 872 22 68
  REGON: 89071793500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://nowaruda.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie: „Przebudowa drogi ul. Zielonka”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej dla zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa drogi ul. Zielonka” wraz ze złożeniem wniosku zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie drogi publicznej klasy D o długości ok. 400 m. Dokumentacja projektowa powinna w szczególności składać się z rozwiązań związanych z przebudową drogi wraz z poboczami gruntowymi, odwodnieniem w postaci rowów, przebudową przepustów oraz zjazdów. Zakres opracowania powinien również zawierać rozwiązania w zakresie uporządkowania i zagospodarowania terenu w granicach pasa drogowego. Materiały wyjściowe do projektowania: długość drogi: około 400 mb kategoria drogi: D - publiczna przekrój drogi: drogowy lokalizacja inwestycji – załączniki nr 1 zakres inwestycji zaznaczono na dołączonej mapie – załącznik nr 2 dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 3 koncepcja odwodnienia terenu w rejonie ulicy Zielonka – załącznik nr 4 W ramach zadania należy: 1. W zakresie organizacji prac projektowych: zdefiniować i dokonać analizy niezbędnych do rozwiązania zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej. 2. W zakresie zawartości dokumentacji: 1) sporządzić bądź pozyskać aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową i ewidencyjną, zawierającą wszystkie naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi (w razie konieczności opracować mapę do celów projektowych), 2) ustalić dane dotyczące przebiegu infrastruktury technicznej w projektowanym pasie drogowym na podstawie danych uzyskanych z podkładów mapowych i rozeznania w terenie, 3) zaprojektować zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w razie potrzeby zaproponować rozwiązanie kolizji sieci, 4) pozyskać informacje z zakresu struktury własności terenów, 5) pozyskać wypisy i wyrysy z mpzp, 6) dokonać uzgodnienia projektów branżowych u odpowiednich zarządców sieci, 7) uwzględnić w razie konieczności wycinkę drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów drogi lub ich zabezpieczenie, 8) pozyskać badania nośności podłoża, kruszyw gruntów i ugięć, 9) przedstawić rozwiązania odwodnienia korpusu drogi wraz z odprowadzeniem do odbiorników, 10) uwzględnić założenia projektu dotyczącego odwodnienia dla ulicy Zielonka (załącznik nr 4), 11) przedstawić rozwiązania projektowe dla charakterystycznych elementów projektowanej drogi (np. przebieg drogi, skrzyżowania), 12) opracować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację projektowo - kosztorysową, we wszystkich branżach wynikających ze specyfiki opracowania, 13) pozyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje, w tym pozwolenia wodno - prawne, wynikające ze specyfiki opracowania i niezbędne do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 14) przygotować materiały do wniosku o odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych dla zawartych w projekcie budowlanym rozwiązań technicznych wraz z przygotowaniem kompletnych materiałów, wniosków i przeprowadzeniem procedury, jeśli specyfika opracowania będzie tego wymagała, 15) opracować i przedstawić zamawiającemu projekt docelowej organizacji ruchu wraz uzyskaniem stosownych zatwierdzeń, 16) uczestniczyć w konsultacjach społecznych, 17) w opracowaniu należ uwzględnić przystosowanie do poruszania się osób niepełnoprawnych, 18) opracować Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót na wszystkie elementy realizowanych robót. Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania architektoniczno-budowlane, które będą zgodne z warunkami technicznymi, a w szczególności: racjonalne rozwiązania lokalizacji i efektywne zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej pod inwestycję, rozwiązanie komunikacji z przyległymi pasami drogowymi i terenami, z uwzględnieniem dostosowania do poruszania się osób niepełnosprawnych, rozwiązania odwodnień łącznie z ich wylotem do istniejących odbiorników, dowiązanie elementów projektowanej inwestycji do stanu istniejącego. Forma opracowania dokumentacji: 1. dokumentacja zbroszurowana w ilości: 1) projekt budowlany z niezbędnymi elementami projektu wykonawczego - 4 szt., 2) specyfikacje istotnych warunków wykonania i odbioru robót - 3 szt., 3) kosztorys inwestorski i przedmiar robót- 2 szt. (dla każdej branży osobno), 2. dokumentacja elektroniczna w formacie Word, PDF, DWG oraz dodatkowo kosztorys inwestorski w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie Excel układ i zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF (np. nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentację - projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator, uzgodnienia, itp.) powinny być identyczne z wersją papierową. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji papierowej, wraz ze stosownymi podpisami i klauzulami. Dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym: 1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 2. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 3. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie , 4. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 5. Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 6. Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 7. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 8. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym, 9. Rozporządzeń wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przyjęte przez wykonawcę (Projektanta) założenia wstępne do projektu podlegają uzgodnieniu Zamawiającego. Uwagi ogólne: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w części III SIWZ OPZ 2. Termin gwarancji wynosi pięć lat i liczy się od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne prac projektowych, a w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi za te wady kończy swój bieg łącznie z upływem terminu zakończenia realizacji robót wykonywanych na podstawie prac projektowych, których dotyczy niniejsza umowa. 3. W okresie obowiązywania gwarancji wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego, maksymalnie 2 krotnego, dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 4. Zamówienie uwzględnia także pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonaną w oparciu o sporządzoną dokumentację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego, w tym do udziału w max. 6 spotkaniach na terenie przedmiotowej inwestycji. 5. Zamówienie uwzględnia udział w max. 4 spotkaniach mających na celu wypracowanie wspólnych metod, rozwiązań oraz uzgodnień przyjętych rozwiązań projektowych. 6. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; dokumentacja ta będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności z art. 29 i 30. Dokumentacja projektowa ani żaden inny dokument sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o niniejsze postępowanie nie może wskazywać na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, że nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy "lub równoważny". W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do określenia minimalnych parametrów na podstawie, których oceniana będzie przedmiotowa równoważność. Zastosowanie do opisu przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, Wykonawca musi wskazać rozwiązania równoważne opisywanym. 3.2 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3.3 Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór - zał. nr 1 do IDW) cenę realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 3.4 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.7 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.8 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 3.9 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miejska Nowa Ruda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Nowa Ruda z siedzibą ul. Rynek 1 57-400 Nowa Ruda • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda jest Pani Kamila Kamińska – kontakt: iod@um.nowaruda.pl • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 3.10 Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełnienia warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 lub 5A do SIWZ. 6.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ: ppkt 1-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.6. lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.6. lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6.8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.7. SIWZ stosuje się. 6.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.10. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 6.12. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w złożonych dokumentach, oświadczeniach odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach