Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń niezbędnych do wykonania zabiegów hydrotechnicznych w ramach realizacji koncepcji ochrony 3110 i siedlisk torfowiskowych na terenie obszaru Natura 2000 Miasteckie Jeziora Lobeliowe PLH 220041

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-748 Gdańsk, Chmielna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 683 68 00 , fax. 58 683 68 03
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
  Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 683 68 00, fax. 58 683 68 03
  REGON: 22070075000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gdansk.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń niezbędnych do wykonania zabiegów hydrotechnicznych w ramach realizacji koncepcji ochrony 3110 i siedlisk torfowiskowych na terenie obszaru Natura 2000 Miasteckie Jeziora Lobeliowe PLH 220041
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń niezbędnych do wykonania zabiegów hydrotechnicznych w ramach realizacji koncepcji ochrony 3110 i siedlisk torfowiskowych na terenie obszaru Natura 2000 Miasteckie Jeziora Lobeliowe PLH 220041” w ramach projektu „Ochrona przyrody w województwie pomorskim w roku 2018 oraz 2019”, finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (umowa nr WFOŚ/PJB/85/22/2018). 2. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń niezbędnych do wykonania 15 budowli hydrotechnicznych na terenie obszaru Natura 2000 Miasteckie Jeziora Lobeliowe PLH 220041. 3. Obszar Natura 2000 Miasteckie Jeziora Lobeliowe PLH 220041 leży na terenie województwa pomorskiego, w powiecie bytowskim, w gminie Miastko na terenie nadleśnictw Bytów i Dretyń. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach