Przetargi.pl
Budowę placów zabaw w Chojnicach

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 971 800 , fax. 523 972 194
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Stary Rynek 1
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 523 971 800, fax. 523 972 194
  REGON: 52345900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowę placów zabaw w Chojnicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa placów zabaw w ramach budżetów obywatelskich w Chojnicach z podziałem na następujące części: Część 1 – Samorząd nr 4 – plac zabaw - ul. Bałtycka 1 Część 2 – Samorząd nr 7 – place zabaw – ul. Kościerska 8a
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część 1 – 1.800 zł, słownie: tysiąc osiemdziesiąt złotych Część 2 – 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego (data i godzina). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Urząd Miejski w Chojnicach Nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu jako termin przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 5. Wadium może być wnoszone również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokument wadium należy dołączyć do oferty
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca złoży oświadczenie o okresie gwarancji na formularzu oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach