Przetargi.pl
„Podwórko Betlejem - rozbudowa i poprawa bezpieczeństwa strefy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dzielnicy Betlejem (Budżet Obywatelski – projekt nr 5)

Gmina Miasto Reda ogłasza przetarg

 • Adres: 84-240 Reda, Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6788023, , fax. 58 6783124
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Reda
  Gdańska 33
  84-240 Reda, woj. pomorskie
  tel. 58 6788023, , fax. 58 6783124
  REGON: 19167516100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.reda.pl/zamowienia/tryby

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Podwórko Betlejem - rozbudowa i poprawa bezpieczeństwa strefy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dzielnicy Betlejem (Budżet Obywatelski – projekt nr 5)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Podwórko Betlejem - rozbudowa i poprawa bezpieczeństwa strefy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dzielnicy Betlejem (Budżet Obywatelski – projekt nr 5). Zagospodarowanie terenu opracowano dla działki o nr 128/87 dla terenu o symbolu 18ZP – teren zieleni urządzonej. Projektowana inwestycja to budowa siłowni zewnętrznej wraz ze stołem do ping-ponga na panelach stabilizujących grunt, tablica informacyjna; dwie lampy solarne na słupach dł. 5m, ogrodzenie placu zabaw wraz z furtką od strony ul. Kwiatowej oraz wykonaniem dojścia z nawierzchni utwardzonej łączącym ulicę Kwiatową z istniejącą palisadą wokół placu zabaw zgodnie z opisem projektu zagospodarowani terenu, rysunkiem PZT-1 oraz A-2. Elementy towarzyszące: zieleń urządzona na terenach przyległych, a także urządzenia terenowe takie jak: ławki 8 szt. oraz śmietniki 4 szt. Projektowana siłownia zewnętrzna ma na celu poprawę warunków technicznych infrastruktury sportowej tak, aby siłownia zewnętrzna spełniały wymagania przepisów Prawa Budowlanego, norm branżowych oraz potrzeb użytkowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SWIZ oraz w Załączniku nr 2 projekt zagospodarowania terenu działki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (https://bip.reda.pl/zamowienia/tryby), przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach