Przetargi.pl
Budowę oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul. Rybackiej w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, Marynarki Polskiej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 608045050, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce
  Marynarki Polskiej 78a
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 608045050, , fax. -
  REGON: 36743656900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.ustka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowę oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul. Rybackiej w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul. Rybackiej w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2. Przedmiot zamówienia dotyczy budowy oświetlenia zgodnie z zakresem przedstawionym w Programie funkcjonalno-użytkowym (dalej PFU) stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz Przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ i obejmuje: 2.1. wykonanie dokumentacji budowlanej w oparciu o PFU zgodnie z przepisami wykonawczymi do art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 2.2. wykonanie robót budowlanych związanych z budową infrastruktury, w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę na podstawie PFU dokumentację budowlaną, o której mowa w pkt. 2.1. 3. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy oraz utrzymanie i pielęgnację zieleni wykonanej w ramach zamówienia. W pierwszym roku okresu gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego utrzymania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zgodnie z wytycznymi w uszczegółowieniu PFU stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i Podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących następujące prace w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 4.1. roboty ziemne, 4.2. roboty rozbiórkowe, 4.3. budowa sieci oświetleniowej, 4.4. ustawienie latarni i montaż opraw latarni ulicznych, 4.5. budowa szafki oświetleniowo-pomiarowej. Mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1.1. Formularz oferty, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 1.3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 1.4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 1.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ; 1.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach