Przetargi.pl
Remont drogi gminnej w miejscowości Skwierawy

Gmina Studzienice ogłasza przetarg

 • Adres: 77-143 Studzienice, Kaszubska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 216 593, , fax. 598 216 610
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Studzienice
  Kaszubska 9
  77-143 Studzienice, woj. pomorskie
  tel. 598 216 593, , fax. 598 216 610
  REGON: 77097955900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.studzienice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej w miejscowości Skwierawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu nawierzchni drogi gminnej na dz. o nr ewid. 47/2, 87, 101, 125/1, 130, 431 obręb Skwierawy, które stanowić będą wykonanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Skwierawy” 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje remont drogi gminnej polegający na wykonaniu profilowania i zagęszczeniu istniejącej drogi gruntowej, ułożeniu nawierzchni jezdni oraz zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm i uzupełnieniu poboczy z kruszywa naturalnego o składzie optymalnym 0-31,5 gr grubości 10 cm. 3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. 4. − Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR, uzgodnieniami z Zamawiającym, z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i zasadami BHP. − Jeżeli w dokumentacji technicznej lub innych dokumentach Wykonawcy, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zostaną stwierdzone błędy, pominięcia, niejasności, niespójności, niewystarczające informacje lub wady, to zarówno przedmiotowe dokumenty jak i roboty budowlane z nich wynikające będą poprawione na koszt Wykonawcy i jego staraniem, w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz właściwymi jednostkami opiniującymi. 5. W przypadku różnic w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym również zastosowanych materiałów i urządzeń) w pierwszej kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w Opisie technicznym do zgłoszenia robót budowlanych, a dopiero w następnej kolejności zastosowane w STWIOR oraz w przedmiarze robót, jako materiale pomocniczym. 6. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń nowych, w pierwszym gatunku, wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawie z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), gwarantujących najwyższą, jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w STWIOR i Opisie technicznym do zgłoszenia robót budowlanych. 7. Wykonawca zobowiązany jest użyć do wykonania zamówienia urządzenia i materiały odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącej normy europejskie. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, należy uwzględnić, zgodnie z art. 30 ust. 3 Ustawy PZP, europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów, urządzeń i produktów dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa, jakości). Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych i technologicznych. 9. W przypadku, gdy w SIWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w SIWZ i dokumentacji projektowej zamówienia. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Powyższe należy interpretować, że określenia te mają jedynie charakter przykładowy. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamienne urządzenia, materiały, produkty przyjęte przez Wykonawcę do wyceny winny spełniać funkcje jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt. Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, że zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć planowany efekt. Wykazanie równoważności, tj. spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 Ustawy PZP złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, aby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. 10. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, w taki sposób, aby zachowały swoją, jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i właściwe organy władzy publicznej. 11. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie wszystkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Umową i należytą starannością, właściwą dla profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy, oraz odpowiedzialność, za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonanych robót, 2) przed zamówieniem poszczególnych materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca powinien uzyskać od Inspektora Nadzoru ostateczną akceptację ich parametrów użytkowych, wyglądu, koloru itp., szczególnie gdy nie były one wystarczająco określone w dokumentacji projektowej, 3) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, 4) zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia placu budowy przed kradzieżą i innymi niepożądanymi zdarzeniami, a także zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 5) urządzenie terenu zaplecza budowy, 6) utrzymanie placu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych z Zamawiającym miejscach w należytym porządku, 7) umożliwienie wstępu na plac budowy przedstawicielom organu nadzoru budowlanego i innych jednostek sprawujących kontrolę w toku wykonywania robót oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 8) udzielanie pisemnych informacji o przebiegu robót i napotykanych problemach poprzez sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego: c) do akceptacji, przed przystąpieniem do wykonania robót, opracowanego przez Wykonawcę programu zapewnienia, jakości (PZJ). W programie zapewnienia, jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z SIWZ, Opisach technicznych do zgłoszenia robót budowlanych, STWIOR i ustaleniami dokonanymi przez Strony, d) innych istotnych informacji dotyczących procesu realizacji robót (np. o opóźnieniu w wykonywaniu robót) - niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających udzielenie informacji, a także niezwłocznie na żądanie Zamawiającego lub jego uprawnionego przedstawiciela, 9) udzielanie Zamawiającemu pisemnych informacji o kontrolach dokonanych na budowie przez właściwe organy władzy publicznej oraz o wynikach tych kontroli; 10) zapewnienie odpowiednich warunków organizowania narad i kontroli na budowie (obecność kierownika budowy, zorganizowanie zadaszonego miejsca wyposażonego w blat roboczy, na którym można rozłożyć dokumenty), 11) uporządkowanie placu budowy po wykonaniu robót, w tym odtworzenie pierwotnego stanu nawierzchni dróg, punktów granicznych oraz terenów zielonych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy (wymagany standard nawierzchni) wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych, 12) skompletowanie dokumentacji odbiorowej, w tym: h) dziennika budowy, jeśli jego prowadzenie jest wymagane na podstawie przepisów obowiązującego prawa, i) dokumentacji powykonawczej, tj. dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, j) protokołów odbioru robót ulegających zakryciu i robót zanikających, k) wyników pomiarów kontrolnych, wymaganych zgodnie z STWIOR i programem zapewnienia, jakości (PZJ), l) wymaganych deklaracji zgodności lub certyfikacji zgodności wbudowanych materiałów, certyfikatów bezpieczeństwa zgodnie z STWIOR i PZJ, m) dokumentacji, w tym rysunków, związanych z wykonaniem prac towarzyszących oraz protokołów odbioru i przekazania tych robót uprawnionym podmiotom, n) kosztorys różnicowy inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45140000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert, określonym w niniejszym SIWZ. 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 Ustawy, tj.: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach ubezpieczeniowych; d) w gwarancjach bankowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Pekao S.A. I ODDZIAŁ W BYTOWIE Nr 49124037831111000040808848 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.9.2019.NJ”. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie, tj. przed upływem terminu składania ofert, kwota zostanie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu jest zalecane, ale niewystarczające dla stwierdzenia, że wadium zostało wniesione przez Wykonawcę w terminie. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, a także termin obowiązywania gwarancji, nie krótszy niż termin związania ofertą oraz miejsce i termin zwrotu gwarancji. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres składania ofert lub w terminie określonym zgodnie z art. 46 ust 3 Ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty (nie wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia): 1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Dowód wniesienia wadium, 3) Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126). 1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – składane do oferty – aktualne na dzień składania ofert: a) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie, b) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1 Ustawy, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną