Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowych remontu i termomodernizacji w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-343 Wrocław, ul. Mikołaja Reja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 235 700 , fax. 713 235 750
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  ul. Mikołaja Reja
  50-343 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 235 700, fax. 713 235 750
  REGON: 20610504000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowych remontu i termomodernizacji w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: usługa. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych remontu i termomodernizacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Traugutta 133 OF, ul. Traugutta 135 OF, ul. Traugutta 137 OF osobno dla każdego adresu, zwanych dalej „Dokumentacją”, wraz z osobnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji dla każdego adresu, uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane dla każdego zakresu (etap I) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywanego na podstawie Dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania w zakresie każdego adresu (etap II). 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71240000-2 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania; 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron zawierają stanowiące załączniki do SIWZ: wytyczne wykonania dokumentacji, projekt umowy. 5. Dokumentacja dla każdego adresu oddzielnie powinna być wykonana zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności dla każdego adresu oddzielnie: Etap I 1) Opracowanie projektu budowlanego; 2) Opracowanie projektów wykonawczych dla każdej branży; 3) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży; 4) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 5) Opracowanie przedmiarów robót dla każdej branży; 6) Opracowanie kosztorysów inwestorskich robót dla każdej branży; 7) Opracowanie projektu zastępczej organizacji ruchu; 8) Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, zezwoleń, opracowań potrzebnych do sporządzenia projektu budowlanego oraz uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w tym decyzji lokalizacji celu publicznego; 9) Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno–budowlanej budynku; 10) Wykonanie oceny stanu technicznego budynku pod kątem realizacji planowanych prac; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rozszerzenie projektu o wprowadzenie wzmocnienia lub wymiany elementów konstrukcyjnych; 11) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Etap II - Pełnienie nadzoru autorskiego w pełnym zakresie opracowanej dokumentacji projektowej. Nadzór autorski w wymiarze maksymalnie dwudziestu wizyt na każdym adresie będzie pełniony zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie z art. 25a ust. 1 Pzp, składa odrębnie i podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędącymi podmiotami na których zasoby powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 Pzp. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 Pzp. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zał. nr 7 a, b do SIWZ), z którego wynikać będzie jednoznacznie: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 6 rozdz. XIII SIWZ, przekaże zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 4 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach