Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg na terenie miasta Oleśnicy oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Sekcja Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. B. Krzywoustego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717 889 416 , fax. 71 788 94 17
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sekcja Dróg Miejskich
  ul. B. Krzywoustego
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 717 889 416, fax. 71 788 94 17
  REGON: 93060744600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sdm.olesnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg na terenie miasta Oleśnicy oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych przebudowy dróg publicznych na terenie miasta Oleśnicy w zakresie: 1) Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (obejmującej projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót dla wszystkich branż) wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji wymaganych przepisami, które pozwolą Zamawiającemu rozpocząć realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia; 2) Opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 3) Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie procedury przetargowej prowadzonej przez Zamawiającego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz w okresie realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją projektową budowlano – wykonawczą oraz w okresie rękojmi i gwarancji. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa, o której mowa powyżej dotyczy zadań pn.: - ZADANIE 1. Przebudowa drogi gminnej nr 102291D w ul. Mokrej na odcinku od ul. Jastrzębiej do ul. Wiejskiej. Przedmiot opracowania obejmuje przebudowę nawierzchni bitumicznej jezdni oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Mokrej na odcinku długości ok. 430 m od ul. Jastrzębiej do ul. Wiejskiej (dz. nr 121 AM 79 obręb Lucień) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym. - ZADANIE 2. Przebudowa drogi gminnej nr 121306D w łączniku ul. Sinapiusa z ul. Skłodowskiej. Przedmiot opracowania obejmuje przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego łącznika długości ok. 160 m w zakresie przebudowy jezdni o nawierzchni bitumicznej, przebudowy zatok parkingowych oraz chodnika wraz z elementami kanalizacji deszczowej. - ZADANIE 3. Przebudowa drogi gminnej nr 102270D w ul. Krótkiej. Przedmiot opracowania obejmuje przebudowę istniejącego ciągu pieszo – rowerowego w ul. Krótkiej na odcinku długości ok. 110 m od ul. Chopina do ul. Słowackiego w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni wraz z elementami kanalizacji deszczowej. - ZADANIE 4. Przebudowa drogi gminnej nr 102367D w ul. Żytniej – budowa chodnika i ścieżki rowerowej. Przedmiot opracowania obejmuje budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żytniej na odcinku długości ok. 600 m od ul. Europejskiej do ul. Stawowej jednostronnie. Lokalizacje dróg stanowiących przedmiot zamówienia wskazano w załączniku graficznym do SIWZ. Ponadto w ramach zadania przewiduje się przebudowę kolidującego uzbrojenia, jeśli takie wystąpi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) dla części dotyczącej zadania nr 1 - 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych) dla części dotyczącej zadania nr 2 - 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych) dla części dotyczącej zadania nr 3 - 500,00 PLN (słownie: trzysta złotych) dla części dotyczącej zadania nr 4
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: a) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, b) Dowód wpłaty wadium, c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy oraz rozdziału Va pkt. 2 ppkt. 1)-4) SIWZ: - Wykonawcy (w przypadku podmiotów występujących wspólnie – także podmioty spółki cywilnej – każdego podmiotu osobno), - podmiotu udostępniającego zasoby celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, - podwykonawców; złożone przez Wykonawcę - zgodnie z załącznik nr 3 do SIWZ, d) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku podmiotów występujących wspólnie – każdy z Wykonawców składa oświadczenie w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu) - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, e) Kopię – potwierdzoną za zgodność z oryginałem – pełnomocnictwa (dotyczy podmiotów występujących wspólnie, w tym spółki cywilnej oraz osób, których uprawnienia do reprezentowania firmy nie wynikają z dokumentów rejestrowych), f) Podpisany przez Wykonawcę (pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie) wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach