Przetargi.pl
Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

Gmina Kąty Wrocławskie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 907 219 , fax. 713 907 219
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kąty Wrocławskie
  ul. Rynek Ratusz 1
  55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
  tel. 713 907 219, fax. 713 907 219
  REGON: 93193505200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r., polegających na wykonywaniu prac porządkowych i pielęgnacyjnych, obejmujących: 1) w okresie od 1 kwietnia do dnia 31 października roku trwania umowy: pielęgnację trawników, kwietników, krzewów, żywopłotów, nasadzeń przyulicznych (w tym usuwanie przyrostów na pniu), roślin w pojemnikach, nasadzenia (po uzgodnieniu gatunków roślin z Zamawiającym) do pojemników i do gruntu (ziemię kwiatową i materiał do nasadzeń zapewnia Wykonawca), nawożenie (materiał zapewnia Wykonawca), podlewanie (wodę zapewnia Wykonawca), koszenie (w tym uprzątnięcie pokosu z trawników oraz przyległych do nich ciągów komunikacyjnych), grabienie, przycinanie krzewów i gałęzi (za wyjątkiem typowych cięć pielęgnacyjnych na drzewostanie), zamiatanie alejek w obrębie terenu zielonego, porządkowanie i zamiatanie altan, zbieranie śmieci na terenach zielonych i placach zabaw (codzienny obchód), a także wykonywanie czynności porządkowych powstałych w następstwie zdarzeń losowych (np. burze, wypadki drogowe i inne), opróżnianie na bieżąco koszy na odpady na placach zabaw oraz utrzymanie w należytym stanie estetycznym i higienicznym koszy na odpady i ławek na placach zabaw bez względu na wielokrotność powtarzanych prac. 2) w okresie od dnia podpisania umowy do 31 marca i od 1 listopada do 31 grudnia roku trwania umowy: pielęgnację trawników, kwietników, krzewów, żywopłotów, nasadzeń przyulicznych (w tym usuwanie przyrostów na pniu), roślin w pojemnikach, grabienie, przycinanie krzewów i gałęzi (za wyjątkiem typowych cięć pielęgnacyjnych na drzewostanie), zamiatanie alejek w obrębie terenów zielonych, porządkowanie i zamiatanie altan, zbieranie śmieci na terenach zielonych i placach zabaw (codzienny obchód), a także wykonywanie czynności porządkowych powstałych w następstwie zdarzeń losowych (np. burze, wypadki drogowe i inne), opróżnianie na bieżąco koszy na odpady na placach zabaw oraz utrzymanie w należytym stanie estetycznym i higienicznym koszy na odpady i ławek na placach zabaw, bez względu na wielokrotność powtarzanych prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia w okresie umownym ilości elementów małej architektury (kosze uliczne, ławki), co nie będzie miało wpływu na wartość wynagrodzenia Wykonawcy za obsługę i bieżące utrzymanie czystości. W okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października roku trwania umowy na terenach wskazanych w załączniku do umowy prace polegające na koszeniu należy wykonać jeden raz w miesiącu. W okresie od 1 maja do 30 września roku trwania umowy na terenach wskazanych w załączniku do umowy prace polegające na koszeniu należy wykonać dwukrotnie w miesiącu. Powierzchnia terenów zielonych przeznaczona do utrzymania:162 570 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach