Przetargi.pl
„Modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Kamieniarskiej, Brzozowej, Modrzewiowej, Kilińskiego, Pięknej, Górnej, Wąskiej, Krasińskiego, Żeromskiego, Struga, Łanowej, Ogrodowej i Przechodniej w Zgorzelcu – etap I”.

Gmina Miejska Zgorzelec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-75 77 56 988 , fax. 075 77 56 988
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Zgorzelec
  ul. Domańskiego 7
  59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie
  tel. 0-75 77 56 988, fax. 075 77 56 988
  REGON: 23082154600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Kamieniarskiej, Brzozowej, Modrzewiowej, Kilińskiego, Pięknej, Górnej, Wąskiej, Krasińskiego, Żeromskiego, Struga, Łanowej, Ogrodowej i Przechodniej w Zgorzelcu – etap I”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem I etapu robót budowlanych polegających na modernizacji oświetlenia drogowego przy ul. Kamieniarskiej, Brzozowej, Modrzewiowej, Kilińskiego, Pięknej, Górnej, Wąskiej, Krasińskiego, Żeromskiego, Struga, Łanowej, Ogrodowej i Przechodniej w Zgorzelcu. Obszar, na którym prowadzone będą roboty jest zabytkiem ze względu na jego lokalizację w strefie obserwacji archeologicznej Miasta Zgorzelec, w związku z czym ziemne roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z uzyskanym przez Wykonawcę pozwoleniem na badania archeologiczne. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych oznaczonych w dokumentacji projektowej, jako etap I, zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego, Struga (na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Prusa), Łanowej i Ogrodowej w Zgorzelcu, polegających w szczególności na: a) demontażu istniejących punktów świetlnych, b) budowie nowych punktów świetlnych wraz z linia zasilającą, c) montażu podwójnych wysięgników, d) montażu opraw oświetlenia drogowego, f) montażu oświetlenia. - zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Szczegółowy opis i zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ w skład, której wchodzą: a) projekt budowlany, b) projekt wykonawczy, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, d) przedmiar robót, e) zaświadczenie przyjęcia zgłoszenia budowy z projektem nr BS.6740.6.25.2017.2 z dnia 08 maja 2017 r. wydane przez Starostę Zgorzeleckiego, f) pozostałe dokumenty i uzgodnienia. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią dokumenty, które wraz z umową (projektem umowy) należy rozpatrywać łącznie. Ww. dokumenty wzajemnie się uzupełniają. Wszystkie roboty budowlane i inne czynności ujęte w powyższych dokumentach winny być traktowane tak, jakby były użyte w każdym z wymienionych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i czynności przewidzianych w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia. Załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiar robót stanowi dokument poglądowy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 31 ustawy Pzp. 3) Rozwiązania równoważne: a) W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostaną znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. b) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. c) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane zostały wskazania dotyczące określonej marki, znaku towarowego, producenta, dostawcy, materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp oznacza to, że Zamawiający użył powyższych określeń, jako przykładowych i pomocniczych. d) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentach niniejszego postępowania. e) Opis oferowanych rozwiązań równoważnych winien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy i jednoznaczny, aby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne rozwiązania muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 3. Podwykonawstwo: 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców - zgodnie z treścią Formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy Pzp, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę (jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) wszystkich osób, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności polegające na bezpośrednim wykonywaniu robót w zakresie budownictwa, tj. prace fizyczne pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wskazanym, polegające na: a) wykonywaniu robót elektrycznych i ogólnobudowlanych, wynikających z zakresu robót budowlanych, o których mowa pkt 1 ppkt 2 Rozdziału IV. SIWZ b) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie, tj.: przenoszeniu materiałów budowlanych, sprzątaniu terenu budowy. Powyższy wymóg nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac – zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczącą art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 2) Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące ww. czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 3) W terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie (własne lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) - zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. 4) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ. 5. Okres gwarancji: 1) Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane przy realizacji zamówienia materiały i urządzenia wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesięcy. 2) Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego robót z klauzulą „odbieram”. 3) Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy, konserwacje czy inne czynności serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń, itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione w cenie oferty. 4) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane przy realizacji zamówienia materiały i urządzenia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania dłuższego niż minimalny wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIII SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający określa wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, na rachunek Zamawiającego: 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461z dopiskiem „Wadium do postępowania Nr WZP.271.1.32.2019” lub 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub 3) gwarancjach bankowych lub 4) gwarancjach ubezpieczeniowych lub 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w pkt 2 ppkt 1. W takim przypadku Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ za termin wniesienia wadium przelewem przyjmuje się termin (data oraz godzina) uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. W związku z powyższym wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą, bez względu na sposób jego wniesienia. 5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń: 1) Niebudzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu należności w przypadku, gdy: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2) Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 3) Oryginał gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z informacją: „Wadium w formie niepieniężnej do postępowania Nr WZP.271.1.32.2019”. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa przepis art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej http://www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/ informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców. UWAGA! Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. 2) wypełniony formularz ofertowy - Formularz Nr 1 do SIWZ (w formie oryginału), 3) pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z zapisami pkt 12 ppkt 2-3 Rozdziału X SIWZ, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach