Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów oraz ul. Południowej w Ksawerowie, gmina Ksawerów

Powiat Pabianicki ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 22 54 000, , fax. 422 159 166
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pabianicki
  Piłsudskiego 2
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 42 22 54 000, , fax. 422 159 166
  REGON: 47205629403113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pabianice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów oraz ul. Południowej w Ksawerowie, gmina Ksawerów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych. Zamówienie jest podzielone na części. Część nr 1 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów. Zakres prac projektowych obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów długości ok. 200 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 485 do granic gminy Dłutów wraz z uzyskaniem z upoważnienia Zamawiającego decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (zwanej dalej ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1474 ze zm.). Część nr 2 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E – ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów. Zakres prac projektowych obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 3303E klasy Z – ul. Południowa w miejscowości Wola Zaradzyńska, gmina Ksawerów długości ok. 1km od skrzyżowania z drogą krajową nr 71 do granic gminy Ksawerów (wraz ze skrzyżowaniem dróg na granicy gminy Ksawerów i m. Pabianice) wraz z uzyskaniem z upoważnienia Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentację należy wykonać z uwzględnieniem etapowania (podział na dwa etapy).2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 32) do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu – na druku zgodnym z treścią załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu – na druku zgodnym z treścią załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 na druku zgodnym z treścią załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach