Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa Sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych”

Urząd Miejski w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 493 900 , fax. 324 493 955
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pszczynie
  ul. Rynek 2
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 324 493 900, fax. 324 493 955
  REGON: 52364300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa Sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa Sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych ” , we wskazanym przez Zamawiającego terminie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – założenia funkcjonalno-użytkowe do projektowania oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest między innymi do: a) sporządzenia wielobranżowej dokumentacji, zgodnie z założeniami zawartymi w Załączniku nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – założenia funkcjonalno-użytkowe do projektowania zawierającej opracowania wskazane w Załączniku nr 6 – Wzór umowy, par. 1 pkt 2 w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, b) uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień, ekspertyz i opinii, a w szczególności: uzgodnień z rzeczoznawcą ds. BHP, ochrony ppoż. oraz rzeczoznawcy ds. higieniczno - sanitarnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dostawców mediów w zakresie projektowanych sieci uzbrojenia terenu w tym: (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody-kan), c) uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 4. Dokumentacja musi być opracowana w szczególności zgodnie z: a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, normami stosowanymi w budownictwie oraz zaleceniami zawartymi w Załączniku nr 1 do SIWZ, b) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, bez naruszania zasad opisanych w art. 29-31 ustawy, c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , d) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, e) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, f) ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 5. Zgodnie z art.36a ust.2 pkt 1 Ustawy Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia, tj. dokumentacji w branży architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej. 6. Zakres prac został określony w załączniku Nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - założenia funkcjonalno-użytkowe do projektowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć: 1. Oświadczenia wstępne zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy). 2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (jeżeli dotyczy). 4. Potwierdzenie wniesienia wadium 5. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 6. INNE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 6.1. projekt koncepcji Wymogi dotyczące wykonania składanego z ofertą projektu koncepcji: 1. Koncepcję przetargową powinna cechować czytelność i spójność przyjętej zasady kompozycji urbanistyczno-architektonicznej oraz realność i ekonomika przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. Opracowanie w sposób klarowny i jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowaną przez Uczestnika konkursu ideę obiektu kultury i rekreacji. 2. Pod względem graficznym opracowanie musi cechować czytelność informacji tekstowej oraz rysunkowej. 3. Koncepcja przetargowa nie może naruszać praw autorskich osób trzecich tak w zakresie merytorycznym jak i wykorzystanych narzędzi do jej opracowania. 4. Koncepcja przetargowa powinna składać się z: 4.1. części graficznej – maksymalnie 1 plansza naklejona na sztywny, lekki podkład 100x70 cm w układzie poziomym - 1 egzemplarz, zawierająca co najmniej: 4.1.1. Przedstawione w sposób schematyczny zagospodarowanie terenu obrazujące przyjętą ideę kształtowania przestrzeni obszaru objętego opracowaniem oraz powiązań zewnętrznych i wewnętrznych w skali 1: 1 000 na dostarczonej mapie. 4.1.2. Ogólną formę architektoniczną oraz charakter proponowanej bryły i wnętrza obiektu w formie 2 obligatoryjnych widoków: a) z „lotu ptaka” z kierunku południowo – zachodniego pokazujący całość założenia b) widok perspektywiczny budynku z poziomu wzroku człowieka w strefie wejścia 4.1.3. Na rysunku podstawowym w skali 1:1000, należy zaznaczyć punkty z których wykonano ujęcia zewnętrzne. 4.1.4. Ogólną dyspozycję przestrzenną i funkcjonalną budynku w formie schematów funkcjonalno-przestrzennych oraz schematycznych przekroi uwzględniających salę widowiskową. 4.2. części opisowej - Zeszyt z tekstem oraz zmniejszoną do formatu A3 planszą części graficznej – 1 egzemplarz, zawierająca: 4.2.1. maksymalnie 4 strony A4 lub 2 strony A3 tekstu 4.2.2. zmniejszoną do formatu A3 planszę części graficznej. 4.2.3. Opis koncepcji przetargowej musi zawierać informacje dotyczące: a) filozofii i idei obiektu kultury w powiązaniu z terenami rekreacji b) rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych budynku, c) założeń dla akustyki wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem akustyki sali widowiskowej, d) inne istotne dla koncepcji elementy trudne do pokazania na rysunkach. 5. Harmonogramu prac projektowych 6. Zestawienia szacunkowych koszty inwestycji – zgodnie ze wzorem wskazanym w Rozdziale III, ppkt 7.6.1, ust. 6: 7. Opis w zakresie organizacji i metodyki pracy oraz harmonogramu (dalej zwanych „Metodyką”) – stosownie do zapisów Rozdziału XVII, pkt 1.3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach