Przetargi.pl
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala w Knurowie.

Szpital w Knurowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-190 Knurów, ul. Niepodległości
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 331 93 34 , fax. 32 331 93 04
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
  ul. Niepodległości 8
  44-190 Knurów, woj. śląskie
  tel. 32 331 93 34, fax. 32 331 93 04
  REGON: 24129721700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalknurow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego podlega na podstawie art.3 pkt. 1 ust. 4

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala w Knurowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku wraz z transportem do siedziby Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów i rozładunkiem do magazynów Apteki Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został opisany w formularzu cenowym. Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie składał w ciągu trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni ilości zamawianych dostaw, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji niniejszej umowy do zmiany wielkości zapotrzebowania na poszczególne pozycje asortymentowe tj. do wykorzystania niektórych pozycji asortymentowych w ilościach mniejszych lub do zwiększenia ilości niektórych pozycji, jednocześnie nie przekraczając całkowitej wartości umowy bez konsekwencji prawnych i finansowych ze strony Wykonawcy. Szczegółowy rodzaj towaru i ilość oraz jego asortyment będą zawierały zamówienia. Wykonawca zapewnia, że dostarczy wszystkie wyroby fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie jakościowym oraz gwarantuje, że wyroby te są dopuszczone do stosowania w szpitalach, posiadają wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty. Zamawiający oczekuje podania ceny jednostkowej za 1 szt. z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, natomiast dopuszcza wycenę opakowania zamiast jednej sztuki, należy wówczas w formularzu cenowym w kolumnie "Jednostka miary" wpisać opakowanie zamiast sztuka, w kolumnie "Zużycie na czas trwania umowy" podać ilość opakowań wynikającą z przeliczenia sztuk na opakowania a w kolumnie nazwa asortymentu podać ilość sztuk w opakowaniu. Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych wielkości opakowań zbiorczych z odpowiednim przeliczeniem ilości. Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby były dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie RODO

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach