Przetargi.pl
Dowóz uczniów z terenu Gminy Herby do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Gmina Herby ogłasza przetarg

 • Adres: 42-284 Herby, Lubliniecka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3574100 w. 17, , fax. 34 3574105
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Herby
  Lubliniecka 33
  42-284 Herby, woj. śląskie
  tel. 34 3574100 w. 17, , fax. 34 3574105
  REGON: 15139843900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.herby.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów z terenu Gminy Herby do szkół w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania zadania pn. „Dowóz uczniów z terenu Gminy Herby do szkół w roku szkolnym 2019/2020” i obejmuje swoim zakresem dowóz uczniów na zajęcia szkolne i odwóz ze szkoły do miejsca zamieszkania w okresie od dnia 02 września 2019 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. (dla części I, II, i III zamówienia) i w okresie od dnia 02 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. (dla części IV zamówienia), w obrębie tras, stanowiących przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: Część I zamówienia 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Część II zamówienia 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych). Część III zamówienia 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). Część IV zamówienia 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają aktualną licencję do wykonywania transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019.58 tj. z dnia 2019.01.11) - dla każdej z części zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach