Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-magazynowym i łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z elementami zagospodarowania terenu, zlokalizowanej w Moszczance na działce nr 541/2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Moszczance”.

Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyły
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 865 71 10, , fax. 081 865 71 11
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk
  ul. Karola Wojtyły 29
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 081 865 71 10, , fax. 081 865 71 11
  REGON: 52596100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umryki.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-magazynowym i łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z elementami zagospodarowania terenu, zlokalizowanej w Moszczance na działce nr 541/2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Moszczance”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-magazynowym i łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z elementami zagospodarowania terenu, zlokalizowanej w Moszczance na działce nr 541/2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Moszczance”. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ. 3. Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia określając przedmiot zamówienia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można użyć dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" oraz przedstawione są parametry funkcjonalno - użytkowe, które służą do weryfikacji równoważności. 4. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. 5. Gwarancja Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady do udzielenia, jakiego jest zobowiązany Wykonawca wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji projektowej. 6. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne, 71300000-1 Usługi inżynieryjne, 71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu, 71500000-3 Usługi związane z budownictwem, 71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach