Przetargi.pl
Dostawa zestawów komputerowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Pereca
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6383555, 6383444 , fax. 846 383 500
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
  ul. Pereca 2
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6383555, 6383444, fax. 846 383 500
  REGON: 60044114000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwszzamosc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów komputerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych (20 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz . Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym: załącznik nr 2 do siwz. Minimalne parametry techniczno – jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone szczegółowo w tabelach (zał. nr 1 do siwz). W opisie przedmiotu zamówienia określone zostały minimalne parametry techniczno-jakościowe oraz inne wymagania jakie przedmiot zamówienia musi spełnić. 2. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r ( Dz. U. z 2018r. poz. 2174,2174,2193,2215,2244,2354,2392 i 2433), pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w cenie oferty podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na dzień składania ofert, tj. 23 %. Zamawiający przekaże wyłonionemu Wykonawcy stosowne zamówienie potwierdzone przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w par. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2018r. poz. 2174,2174,2193,2215,2244,2354,2392 i 2433), na podstawie którego Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury z zastosowaniem 0% stawki VAT. 3. Ogólne zasady równoważności rozwiązań Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały certyfikaty, normy Zamawiający dopuszcza równoważne systemy jakości oparte na normach międzynarodowych, europejskich lub krajowych dla producenta sprzętu. Wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, zwanej dalej ustawą, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp– Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencjitechnicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp 4.Termin realizacji zamówienia: nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania Wykonawcy stosowanego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwa Nauki iSzkolnictwa Wyższego, o którym mowa w par. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174,2174,2193,2215,2244,2354,2392 i 2433), na okoliczność zastosowania stawki 0% VAT – zgodnie z § 3 projektu umowy. 5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 1) Nazwa kryterium: Cena oferty, Waga 60 % , Maksymalna liczba punktów 60; Zasady oceny Zamawiający zawarł w rozdziale XII pkt 2 siwz. Liczba punktów, jaką można uzyskać zostanie wyliczona wg wzoru wskazanego w rozdziale XII pkt 2 siwz. 2) Nazwa kryterium: Termin realizacji, Waga 20 % , Maksymalna liczba punktów 20; Zasady oceny Zamawiający zawarł w rozdziale XII pkt 2 siwz. Liczba punktów, jaką można uzyskać zostanie wyliczona wg wzoru wskazanego w rozdziale XII pkt 2 siwz. 3) Nazwa kryterium: Okres gwarancji, Waga 20 % , Maksymalna liczba punktów 20; Zasady oceny Zamawiający zawarł w rozdziale XII pkt 2 siwz. Liczba punktów, jaką można uzyskać zostanie wyliczona wg wzoru wskazanego w rozdziale XII pkt 2 siwz. 6. Użyte w niniejszym ogłoszeniu terminy mają następujące znaczenie: a) „ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1986), b) „SIWZ” –Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych wart. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.) 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank PEKAO SA II Oddział w Zamościu 90 1240 2005 1111 0010 4300 7595, w opisie przelewu należy wpisać: „wadium”, znak sprawy - AI 261-04/MF/19 . 5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, o których mowa w pkt 2. lit. b-e, oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot bez naruszenia integralności całej oferty. Koperta powinna być oznaczona napisem „Wadium” oraz powinna wskazywać nazwę postępowania lub znak sprawy. Dokument ten należy złożyć w terminie i miejscu określonym w rozdziale XIV pkt 1 SIWZ (Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość – w sekretariacie - pokój nr 124). 6. Zaleca się także dołączenie (wpięcie) do oferty kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty – sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 2.Oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ; 3. W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez PEŁNOMOCNIKA wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa; 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 5. Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VII i VIII siwz; 6. Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania SIWZ, które Wykonawca składa wraz z ofertą: a) oświadczenie Producenta o spełnieniu wymogu 80plus ; b) wydruk ze strony potwierdzający kompatybilność komputera na daną platformę systemową; c) oświadczenie Producenta, potwierdzające posiadanie certyfikatu ISO 9001 dla producenta sprzętu; d) oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE dla oferowanego sprzętu; e) oświadczenie Producenta o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS o eliminacji substancji niebezpiecznych w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; f) oświadczenie Producenta, że komputer spełnia normy Energy Star 6.1; g) oświadczenie Producenta, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB ; h) oświadczenie Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta; i) oświadczenie Producenta, że serwis urządzeń realizowany będzie zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008; j) dokument (wydruk) z linkiem strony lub Wykonawca poda link w formularzu oferty potwierdzający dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera (potwierdzający wymóg wskazany w lp. 17 opisu przedmiotu zamówienia). W przy pad ku Wykonawców wspólnie u biegających si ę o u dzieleni e zamówi enia wyma gan e doku menty sumują si ę. Ww. dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w innym języku niż język polski winnym być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach