Przetargi.pl
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Dorohusk w roku szkolnym 2019/2020

Gmina Dorohusk z siedzibą w Dorohusku-Osadzie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-175 Dorohusk, Niepodległości
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5661089 w. 20 , fax. 825 661 061
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dorohusk z siedzibą w Dorohusku-Osadzie
  Niepodległości 50
  22-175 Dorohusk, woj. lubelskie
  tel. 82 5661089 w. 20, fax. 825 661 061
  REGON: 53787500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdorohusk.e-bip.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Dorohusk w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Dorohusk w roku szkolnym 2019/2020 do niżej wymienionych placówek: 1) Szkoły Podstawowej w Dorohusku 2) Szkoły Podstawowej w Świerżach oraz ich odwożenie do domu po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 2. Rozkład tras, na których odbywać się będzie przewóz (dowożenie i odwożenie) uczniów, stanowi załącznik Nr 1 do projektu umowy. 3. Dowożenie i odwożenie uczniów odbywać się będzie przez okres trwania roku szkolnego 2019/2020 w dniach: od poniedziałku do piątku każdego tygodnia z wyłączeniem ferii świątecznych, zimowych i wiosennych. W przypadku zmian w rozkładzie lekcji dyrektor szkoły może ustalić dowożenie i odwożenie uczniów również w soboty w innych niż ustalone godzinach. 4. Pojazdy samochodowe użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny być przystosowane do przewozu odpowiedniej liczby uczniów zgodnie z liczbą podaną w zał. Nr 1 do umowy na każdej z tras.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą posiadanie zezwolenia i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach