Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3118L Felicjan – Bobrowe – Wielobycz od km 0+000 do km 0+726 o dł. 0,726 km”.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, ul. Borowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 576-36-68 , fax. 82 576-22-34
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Borowa 6
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 82 576-36-68, fax. 82 576-22-34
  REGON: 11019917200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl, https://portal.smartpzp.pl/zdpkrasnystaw,

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3118L Felicjan – Bobrowe – Wielobycz od km 0+000 do km 0+726 o dł. 0,726 km”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3118L relacji Felicjan – Bobrowe – Wielobycz o dł. 0,726 km. Planowany odcinek drogi położny jest na terenie gminy Gorzków. Droga klasy „L” (lokalna). Szerokość istniejącej nawierzchni wynosi od 2,5 m do 5,5 m. Wzdłuż planowanego odcinka jezdni znajdują się obustronne pobocza gruntowe. W pasie drogi nr 3118L zlokalizowane są przyłącza: napowietrznej linii energetycznej nn, przyłącza kablowe energetyczne nn, telekomunikacyjne oraz przyłącza wodociągowe. Zakłada się zaprojektowanie wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonanie zjazdów z drogi o nawierzchni twardej w obrębie zabudowy i pozostałych z kruszywa, poboczy gruntowych ulepszonych oraz wykonanie konserwacji rowów przydrożnych i wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. W zakres prac projektowych wchodzi opracowanie dokumentacji uwzględniającej budowę kanałów technologicznych. Do wykonawcy należy uzyskanie warunków technicznych od właścicieli występującej infrastruktury technicznej, w przypadku wystąpienia kolizji infrastruktury z przedmiotem zamówienia. Zamówienie obejmuje pozyskanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę w/w odcinka drogi, przygotowanie wniosku do uzyskania decyzji pozwalającej na realizację zadania. Zamówienie obejmuje również wykonanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie projektu niezbędnego do uzyskania decyzji pozwalającej na realizację zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zakresem opisanym w SIWZ, 2) opracowanie projektów występujących branż, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, informacji BIOZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu stałej organizacji ruchu, pozyskanie wymaganych warunków technicznych, opinii, decyzji, uzgodnień, 3) przekazanie zaakceptowanej przez zamawiającego ostatecznej wersji opracowanej dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji pozwalającej na realizację zadania wraz ze wszystkimi załącznikami i dokonaniem wszelkich niezbędnych uzupełnień i poprawek oraz uzyskaniem uzgodnień, opinii i sprawdzeń niezbędnych do uzyskania w/w decyzji . Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach