Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 62504 Konin, ul. Szpitalna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 404 133 , fax. 632 404 134
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Szpitalna 45
  62504 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 632 404 133, fax. 632 404 134
  REGON: 31159100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-konin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany wielobranżowy/projekt (do zgłoszenia robót budowlanych), projekt wykonawczy w branżach, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiOR, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadań określonych w pakietach: Pakiet 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2.1 do SIWZ WSZ-EP-46/2018 Pakiet 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń w piwnicy budynku szpitalnego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 na potrzeby Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2.2 do SIWZ WSZ-EP-46/2018. Uwaga: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także dokonanie przez Wykonawcę wszelkich uzupełnień (szczególnie aktualizacja jednorazowa kosztorysu inwestorskiego) i poprawek także po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie wynagrodzenia. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń/obiektu i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach numer 2.1 - 2.2 do SIWZ WSZ-EP-46/2018, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich i podwykonawców 1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.4 ppkt 1 siwz. 3. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 8.4 ppkt 1 siwz, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy – nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach