Przetargi.pl
Budowa ulicy Tuwima oraz ulicy Cichej w Luboniu

Miasto Luboń ogłasza przetarg

 • Adres: 62-030 Luboń, E. Bojanowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48618130011 , fax. +48618130097
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Luboń
  E. Bojanowskiego 2
  62-030 Luboń, woj. wielkopolskie
  tel. +48618130011, fax. +48618130097
  REGON: 000524619
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lubon.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Tuwima oraz ulicy Cichej w Luboniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Tuwima oraz ulicy Cichej w Luboniu, a w tym: Część 1 Etap I - Remont chodnika w ul. Juliana Tuwima w Luboniu Etap II - Budowa jezdni ul. Tuwima na odcinku od ul. J.H. Dąbrowskiego do ul. Cichej, Etap III - Budowa ul. Cichej na odcinku od ul. J. Tuwima do ul. 3 Maja, Etap IVa - Budowa ul. Tuwima na odcinku od ul. Cichej do ul. Spadzistej Etap V - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tuwima i ul. Cichej, w tym: Roboty drogowe: - roboty pomiarowe - roboty ziemne (wykopy wraz z wywozem i utylizacją urobku, nasypy) - roboty rozbiórkowe (nawierzchnie z kostki betonowej, nawierzchnie bitumiczne, nawierzchnie z płyt chodnikowych, podbudowy betonowe, podbudowy z kruszywa, krawężniki, obrzeża, ława betonowa), słupki betonowe, słupki metalowe, - ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm, 15x30x100 cm (r= 6,0 m), 15x22x100 cm, 15x22x30x10 cm, 10x25x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem - ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem - wykonanie ścieku przykrawężnikowego z prefabrykowanej kostki betonowej gr. 8 cm typ „Cegła” - remont chodnika (nawierzchnia z prefabrykowanej kostki betonowej gr. 8 cm typ „Domino” szer. 1,50 m); - budowa chodnika (nawierzchnia z prefabrykowanej kostki betonowej gr. 8 cm typ „Domino” szer. 2,15 m), - budowa jezdni (nawierzchnia z prefabrykowanej kostki betonowej gr. 8 cm typ „Domino” szer. 5,0 m), - budowa miejsc postojowych (nawierzchnia z prefabrykowanej kostki betonowej gr. 8 cm typ „Domino” szer. 2,5 m), - plantowanie, obhumusowanie i obsianie trawą pobocza - wykonanie konstrukcji nawierzchni: a) jezdni: w. ścieralna prefabrykowana kostka betonowa gr. 8 cm typ „Domino” z mikrofazą kolor szary; podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm, podbudowa z betonu C 8/10 gr. 20 cm; w. podbudowy z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm, b) jezdni wyniesionej: w. ścieralna prefabrykowana kostka betonowa gr. 8 cm typ „Domino” z fazą kolor czerwony; podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm; w. podbudowy z betonu C8/10 gr. zmienna do 30 cm; w. podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm, c) progów zwalniających: w. ścieralna prefabrykowana kostka betonowa typ „Domino” z fazą gr. 8 cm kolor czerwony; podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm; w. podbudowy z betonu C8/10 gr. zmienna do 30 cm; w. podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm; d) chodnika: w. ścieralna prefabrykowana kostka betonowa 8 cm typ „Domino” z mikrofazą kolor szary; podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm; mieszanka związana cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm e) chodnika wzmocnionego (zjazdu): w. ścieralna prefabrykowana kostka betonowa 8 cm typ „Domino” z mikrofazą kolor szary oraz grafitowy; podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm; w. podbudowy z betonu C8/10 gr. 15 cm; mieszanka związana cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm, f) miejsc postojowych w. ścieralna prefabrykowana kostka betonowa typ „Domino” z mikrofazą gr. 8 cm kolor grafit; podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm; w. podbudowy z betonu C8/10 gr. 20 cm; mieszanka związana cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm - obłożenie prefabrykowaną kostką betonową typu „NOVA” (grafitowa trapezowa) włazów studni rewizyjnych (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna), - ułożenie rur osłonowych dwudzielnych, - wykonanie oznakowania poziomego, pionowego, - regulacja wysokościowa zasuw, zaworów, studzienek telefonicznych, - regulacja wysokościowa/przebudowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej (w tym wymiana włazu żeliwnego D400 – właz na zawiasie), - regulacja wysokościowa istniejących chodników, Budowa sieci kanalizacji deszczowej: - roboty pomiarowe - roboty ziemne (w tym wykopy wraz z umocnieniem ścian, odwodnieniem wykopu) - roboty ziemne (podsypka, obsypka, zasypka) - montaż sieci kanalizacyjnej z rur PCV (SN8) dn 315/9,2 mm; dn 200/5,9 mm - montaż studni rewizyjnych żelbetowych dn Ø1000 mm na płycie żelbetowej - montaż włazów żeliwnych (na zawiasie) wraz o obłożeniem włazów prefabrykowaną kostką betonową typu „NOVA” (grafitowa, trapezowa), - wykonanie przykanalików z rur PCV (SN8) Ø200x5,9 mm, - montaż studni ściekowych Ø500 mm (wraz z osadnikiem min. 1,0 m oraz wiaderkiem) - montaż wpustów ulicznych (krawężnikowych, krawężnikowo-ulicznych) - wykonanie odwodnienia liniowego Część 2 Etap IVb - Przebudowa kładki nad Strumieniem Junikowskim i budowa odcinka chodnika w ul. Nad Strumykiem w tym: Budowa kładki dla pieszych: - roboty rozbiórkowe istniejącej kładki (konstrukcja żelbetowa, konstrukcja stalowa), - roboty pomiarowe, - roboty ziemne (wykopy, nasypy), - wykonanie wzmocnienia podłoża metodą wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej JET Grouting, mieszanka betonowa klasy C25/30, - wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych, - wykonanie elementów żelbetowych konstrukcji kładki z betonu kl. B35(C 30/37), - wykonanie i montaż konstrukcji stalowej ustroju niosącego ze stali typu 18G2A, - zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej (pokrywanie powłokami malarskimi, metalizacja- natryskiwanie cieplne), - izolacja bitumiczna elementów żelbetowych, - wykonanie nawierzchni drewnianej kładki, - montaż poręczy stalowych - umocnienie skarp cieku płytami ażurowymi - umocnienie cieku palisadą z kołków drewnianych, - montaż znaków wysokościowych (repery) - wycinka drzew (2 szt.) 2. Roboty budowlane należy zrealizować na podstawie: - decyzji pozwolenia na budowę nr 1130/18 z dnia 09.03.2018 r. znak Nr AB.6740.11.21.2018.VI - decyzji pozwolenia na budowę nr 12281/18 z dnia 15.03.2018 r. znak Nr AB.6740.11.19.2018.VI - decyzji pozwolenia na budowę nr 1124/18 z dnia 19.04.2018 r. znak Nr AB.6740.11.20.2018.VI - decyzji pozwolenia na budowę nr 3487/18 z dnia 27.06.2018 r. znak Nr AB.6740.11.97.2018.VI - zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych z dnia 05.02.2018 r. znak AB.6743.11.3.2018.VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ oraz (dokumentacja projektowa) zamieszczona na stronie internetowej pod linkiem: http://lubon.kylos.pl/przetargi/BMK.ZP.271.01.24.2018/.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości Dla części 1 - 50 000,00 zł, Dla części 2 – 5 000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i poz. 1240); Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PBS O/Luboń konto 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości musi być bezwarunkowe i tożsame z wadium wnoszonym w pieniądzu oraz powinno być złożone w formie oryginału w siedzibie zamawiającego: Kancelaria w holu. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty – informacja o sposobie jego wniesienia np. na druku oferty. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 05.10.2018r. do godz. 09:55. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. Wykonawca ma prawo złożyć wadium (w tym oryginał dokumentu wadialnego ) przed złożeniem oferty, wraz z ofertą lub po złożeniu oferty wedle swojego wyboru, z zastrzeżeniem, że musi dochować dla złożenia wadium termin dla jego wniesienia określony wyżej. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 9.14 (SIWZ) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9.10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, ustawy pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp (informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu: - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg. Załącznika nr 7 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (we własnym interesie powinien to zrobić) - potwierdzenie wniesienia wadium odpowiednio dla każdej części, - kosztorysy ofertowe złożone odpowiednio dla każdej części (5szt dla części 1 i 1 szt dla części 2) - zaleca się uzupełnienie kosztorysów zamieszczonych w Dodatku A do Załącznika nr 1 do SIWZ, - pełnomocnictwo - jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców (np. tzw konsorcjum lub spółka cywilna), - opcjonalnie, zobowiązanie o którym mowa w pkt 6.8 ppkt 2 SIWZ (wg. Załącznika nr 8 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach