Przetargi.pl
Usługa sezonowej obsługi kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi przynależnymi do kotłowni celem zapewnienia dostawy energii cieplnej w obiektach administrowanych przez 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu.

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 60-811 Poznań, Bukowska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 57 48 02 , fax. 261 57 72 04
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Bukowska 34
  60-811 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 57 48 02, fax. 261 57 72 04
  REGON: 30206765400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sezonowej obsługi kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi przynależnymi do kotłowni celem zapewnienia dostawy energii cieplnej w obiektach administrowanych przez 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa kotłów parowych kotłowni sezonowej na paliwo stałe wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi przynależnymi do kotłowni i sieci celem zapewnienia dostawy energii cieplnej, ciepłej wody i pary technologicznej do odbiorców przyłączonych do tych sieci zlokalizowanych w obiektach: ZADANIE I Kotłownia wodna w bud nr 401 (paliwo: węgiel) – poligon Biedrusko; ZADANIE II kotłownia parowa w bud. nr 17 (paliwo: miał węglowy) – Dolaszewo gm. Szydłowo 2) Szczegółowy zakres obsługi i konserwacji kotłów i kotłowni określają: dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR), instrukcja obsługi kotłowni, aktualne przepisy BHP i przeciwpożarowe oraz inne przepisy dotyczące obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych, podlegających dozorowi technicznemu. Pozostałe wymogi określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 3) Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności obsługi kotłowni (palacze), za wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje kierownicze, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 108 z poźn. zm.). Zamawiający nie określa wymiaru etatu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50721000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: Zadanie nr 1: 2.500,00 zł Zadanie nr 2: 6.200,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ustawy. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, należy je wnieść przelewem na konto 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego: nr 29 1010 1469 0042 0013 9120 1000, z dopiskiem, odpowiednio dla: Zadania nr 1 - „Obsługa kotłowni w Biedrusku – Zadanie nr 1”, Zadania nr 2 - „Obsługa kotłowni w Dolaszewie – Zadanie nr 2”, UWAGA ! Przez „wniesienie wadium” Zamawiający przyjmuje zaksięgowanie przelewu na jego rachunku bankowym. W przypadku polecenia przelewu niezaksięgowanego przez bank, wadium uznaje się za nie wniesione. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał gwarancji lub innego dokumentu należy przesłać (złożyć) za pismem przewodnim z podaniem nazwy przetargu do kancelarii Zamawiającego (budynek nr 2, pokój. 17A parter - czynna w godz. 7.30 – 11.00 oraz w godz. od 13.00-15.00). Kserokopię potwierdzającą wniesienie wadium zaleca się załączyć do oferty. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz uprzednim wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za przypadki wymienione w art. 46 ust 4a oraz 5 ustawy powodujące utratę wadium przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta musi zawierać: a) wypełniony formularz oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) formularze wyceny - załączniki nr 1a do SIWZ (Zadanie nr 1) lub/i 1b do SIWZ (Zadanie nr 2) c) stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia - załączniki nr 2, nr 3 do SIWZ, (nr 5a do SIWZ – jeśli dotyczy). f) PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO UDOSTĘPNIENIA NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA (zał 5a, jeśli dotyczy). Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy: a) Świadectwa Kwalifikacyjne pracowników, potwierdzające spełnienie warunku określonego w rozdz. V SIWZ, b) aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, c) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% zaoferowanej ceny brutto. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta: 63 1010 1469 0042 0013 9120 1000 z dopiskiem "ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY na: Usługę sezonowej obsługi kotłowni na paliwo stałe”. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy dostarczyć w oryginale przed podpisaniem umowy. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, zabezpieczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia) ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie tego dokumentu bez zastrzeżeń. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie określonym we wzorze umowy. KLAUZULA INFORMACYJNA UWZGLĘDNIAJĄ REGULACJE ZAWARTE W ART. 13 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznani u, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, tel. 261 574 802; 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w 14 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest osoba wyznaczona przez Komendanta 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego tel. 261 577 090; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługa sezonowej obsługi kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi przynależnymi do kotłowni celem zapewnienia dostawy energii cieplnej w obiektach administrowanych przez 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu”, nr sprawy 37/z/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy( w tym gwarancji) przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. * * Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach