Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej pt. Przebudowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Sasina i Armii Krajowej w Wołominie, gm. Wołomin

Powiat Wołomiński ogłasza przetarg

 • Adres: 05200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 7874301,03,04 w. 152 , fax. 0-22 7765093
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wołomiński
  ul. Prądzyńskiego 3
  05200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 7874301,03,04 w. 152, fax. 0-22 7765093
  REGON: 1326934400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej pt. Przebudowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Sasina i Armii Krajowej w Wołominie, gm. Wołomin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowej pt. Przebudowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Sasina i Armii Krajowej w Wołominie, gm. Wołomin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium w wysokości: 1.700,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset) Wadium wnosi się w jednej z następujących form: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją: "Wadium - Wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Sasina i Armii Krajowej w Wołominie, gm. Wołomin- SPW.272.14.2017” Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach