Przetargi.pl
Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach

Gmina Białobrzegi ogłasza przetarg

 • Adres: 26800 Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6132572 w. 24, 25 , fax. 486 132 572
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białobrzegi
  Plac Zygmunta Starego 9
  26800 Białobrzegi, woj. mazowieckie
  tel. 048 6132572 w. 24, 25, fax. 486 132 572
  REGON: 67022330400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach. Zamówienie obejmuje zagospodarowanie terenu dla rozbudowy szkoły o halę sportową o wymiarach zewnętrznych 48,32m x 33,03m i wysokości 10,70 m – wewnętrzna arena o wymiarach 45,08m x 24,18m służącą celom oświatowym - hala przyszkolna wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( szatnie, wc, magazyn, pokój wf-isty) oraz w łączniku pomiędzy istniejącą szkołą a nowoprojektowaną halą dodatkowa sala dydaktyczna, szatnia i pokój monitoringu, z podłączeniem kanalizacji sanitarnej z instalacji wewnętrznej działki, przyłączeniem wody z instalacji wewnętrznej działki, przyłączem energii elektrycznej dla budynku z instalacji wewnętrznej na działce, przyłączem ciepłowniczym z instalacji wewnątrz działki, (przebudowie sieci ciepłowniczej na terenie działki w zakresie kolidującym) oraz wewnętrznymi instalacjami wod-kan, co, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, instalacją wewnętrzną elektryczną oraz odwodnieniem do kanalizacji deszczowej wewnątrz działki. Połączenie z boku budynku istniejącej sali gimnastycznej od strony północnej. Prace budowlane obejmują: wymianę (powiększenie) części okien w starym budynku, rozbudowę ciągów pieszych, budowę miejsc parkingowych i bieżni dwutorowej o nawierzchni poliuretanowej wokół istniejącego boiska z nawierzchni poliuretanowej. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi zakup pełnego wyposażenia hali opisanego w dokumentacji projektowej. Zestawienie powierzchni: - projektowana powierzchnia zabudowy 1.745,56 m2 - kubatura projektowana i przebudowana 16.160,00 m3 - kubatura projektowana 14.047,80 m3 - projektowana i przebudowana powierzchnia 1.955,70 m2 - projektowana powierzchnia użytkowa 1.617,30 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach