Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Odbudowa zbiornika retencyjnego znajdującego się na terenie Leśnictwa Siedlec

Nadleśnictwo Piaski ogłasza przetarg

 • Adres: 63-820 Piaski, ul. Drzęczewska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 739 080 , fax. 655 739 083
 • Data zamieszczenia: 2021-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Piaski
  ul. Drzęczewska 1
  63-820 Piaski, woj. wielkopolskie
  tel. 655 739 080, fax. 655 739 083
  REGON: 41000826300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.piaski.poznan.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Odbudowa zbiornika retencyjnego znajdującego się na terenie Leśnictwa Siedlec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie znajduje się na liście rezerwowej projektu unijnego „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na budowę śródleśnego zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Siedlec wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawca zobowiązany jest między innymi wykonać/uzyskać: pomiary geodezyjne, badanie geotechniczne podłoża, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z operatem wodnoprawnym, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z opiniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Inspektora Sanitarnego) albo decyzję umarzającą postępowanie w tym zakresie lub pismo o braku konieczności uzyskania DoŚU, dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (o ile będzie wymagane), raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz ze streszczeniem raportu oceny oddziaływania na środowisko w języku nie specjalistycznym (o ile będzie wymagane), załącznik nr 1B zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (o ile będzie wymagane), zał. nr 2 deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (o ile będzie wymagane), decyzja pozwolenie wodnoprawne, decyzja o warunkach zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o pozwoleniu na budowę. Wskazane powyżej dokumenty nie stanowią katalogu zamkniętego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów przewidzianych przepisami prawa, które wymagane są do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 1.2 Lokalizacja i ogólna charakterystyka zadania Budowa zbiornika retencyjnego polegać będzie w głównej mierze na odmuleniu całości zbiornika oraz stworzeniu infrastruktury technicznej, której zadaniem będzie retencjonowanie wody. Całość zadania ma funkcjonować z istniejącym systemem rowów. Należy rozwiązać zasilanie zbiornika poprzez wlew samoczynny oraz przewidzieć budowę zastawki na wejściu do zbiornika umożliwiającej okresowe zamknięcie zasilania. Elementem, który powinien być uwzględniony jest naprawa uszkodzonych grobli. Lokalizacja zadania: Leśnictwo Siedlec - oddz. 320 i (powiat Gostyński, gmina Pępowo, nr ewid. działki 50320, obręb ewidencyjny Pępowo).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach