Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania pn. Budowa dróg w dzielnicy Klikowa w rejonie ograniczonym ulicami Niedomicką, Klikowską i potokiem Klikowskim.

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Biuro Realizacji Inwestycji w Centrum Rozwoju Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6882708 , fax. 14 6222833
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Biuro Realizacji Inwestycji w Centrum Rozwoju Miasta
  ul. Nowa 4 4
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6882708, fax. 14 6222833
  REGON: 00064811000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania pn. Budowa dróg w dzielnicy Klikowa w rejonie ograniczonym ulicami Niedomicką, Klikowską i potokiem Klikowskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego dla zadanie pn. Budowa dróg w dzielnicy Klikowa w rejonie ograniczonym ulicami: Niedomicką, Klikowską i potokiem Klikowskim, w obszarze leżącym po zachodniej stronie ul.Niedomiockiej pomiędzy ul. Klikowską a ul. Niedomicką, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa jako drogi 4/48 KLn, 4/30 KDn, 4/45KDn, 4/47KDn zatwierdzonego Uchwałą Nr LIV/487/98 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 18 czerwca 1998 r. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. Sporządzenie dokumentacji projektowej w tym: 2.1.1. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, 2.1.2. Wykonanie badań geologicznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji, 2.1.3. Opracowanie projektów: budowlanego i wykonawczego na niżej wskazany zakres: a) budowę dróg: a.1) oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa jako KLn o szerokości jezdni 6 m, z dwustronnym pasem rowerowym o szerokości 1,5 m, dwustronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m, zatoką autobusową dla komunikacji miejskiej, a.2) oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa jako KDn o szerokości jezdni 5 m z miejscami postojowymi a.3) budowę dodatkowego odcinka drogi w rejonie ul. Szczawiowej jako drogi typu KDn, a.4) budowę drogi na przedłużeniu drogi 4/45 KDn po drugiej stronie drogi 4/48 KLn, b) budowę odwodnienia ulicznego wraz z odprowadzeniem wód opadowych do potoku Klikowskiego c) budowę sieci oświetlenia ulicznego , d) zabezpieczenia lub przełożenia istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego wynikające z uzyskanych warunków technicznych od ich użytkowników. 2.1.4. Wykonanie projektu organizacji ruchu docelowy, 2.1.5. Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu (na czas wykonywanych robót) 2.1.6. Wykonanie projektu inwentaryzacji zieleni, 2.1.7. Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia ulicznego do potoku Klikowskiego, 2.1.8. Wykonanie przedmiarów robót. Powyższe elementy należy opracować w rozbiciu na branże: a) projekt branży drogowej, b) projekt branży sieci kanalizacyjnej, c) projekt branży elektrycznej d) inwentaryzacja zieleni, e) projekty branżowe niezbędnych przekładek lub zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 2.2. Wykonanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 2.3. Wykonanie kosztorysów inwestorskich, 2.4. Przygotowanie dokumentacji prawnej do uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: zgody wszystkich właścicieli nieruchomości na których lokalizowane będą urządzenia uzbrojenia podziemnego poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, projekt podziału wszystkich nieruchomości wraz z gminnymi w zakresie linii rozgraniczających pasa drogowego, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody. Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego. 2.5. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, decyzji pozwolenia wodno prawnego, oraz innych, wymaganych przepisami opinii i decyzji koniecznych do złożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2.6. Aktualizację - w razie potrzeby, kosztorysów inwestorskich w okresie 2 lat od daty ich wykonania. 2.7. Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów w zakresie: a) zgodnym z art.20 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) b) udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty powzięcia informacji o zaistniałym problemie oraz opracowywanie rozwiązań alternatywnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, c) stawiania się na budowie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wezwania w razie konieczności, średnio jeden raz w miesiącu w trakcie realizacji zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w terminie wyznaczonym do składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Bank Handlowy o/Tarnów 76 1030 1250 0000 0000 8800 0099, z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: wadium - dokumentacja projektowa - Budowa dróg w dzielnicy Klikowa. Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesądzającym o wniesieniu wadium jest zaksięgowanie kwoty wadium na koncie Zmawiającego, a nie dołączenie dowodu jego uiszczenia. 3. W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć do dnia i godziny składania ofert w Kasie Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów, pok. 113, natomiast kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołącza do oferty. Jeżeli Wykonawca prześle ofertę pocztą, kopię dowodu wniesienia wadium załącza do oferty, natomiast oryginał umieszcza w oznaczonej kopercie oryginał dowodu wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://portal.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach