Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu/przebudowy odcinka ul. Mierniczej (od skrzyżowania z ul. Pocztową do ronda na ul. Krasickiego – z wyłączeniem istniejącego ronda) i ul. Prochowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej” w Dzierżoniowie.

Gmina Miejska Dzierżoniów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48746450800 , fax. +48746450801
 • Data zamieszczenia: 2021-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Dzierżoniów
  Rynek 1
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. +48746450800, fax. +48746450801
  REGON: 89071783000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.dzierzoniow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu/przebudowy odcinka ul. Mierniczej (od skrzyżowania z ul. Pocztową do ronda na ul. Krasickiego – z wyłączeniem istniejącego ronda) i ul. Prochowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej” w Dzierżoniowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający powierzy a Wykonawca przyjmie do wykonania dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu/przebudowy odcinka ul. Mierniczej (od skrzyżowania z ul. Pocztową do ronda na ul. Krasickiego – z wyłączeniem istniejącego ronda) i ul. Prochowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej” w Dzierżoniowie. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 1) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1129) w zakresie branży drogowej, 2) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 124) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 3) zgodnie z wszystkimi pozostałymi przepisami szczegółowymi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania dokumentacji projektowej, oraz wykonanie: 4) kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) w branży drogowej. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zamówienia ponadto: 1) uzyskanie zgody na prowadzenie robót od właściwego organu oraz wszelkich innych decyzji wymaganych prawem wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, w tym ZUD, 2) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań (w tym opinii i ekspertyz) wymaganych obowiązującym prawem warunkujących uzyskanie zgody na realizację robót, 3) wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych dla potrzeb ustalenia nośności podłoża i konstrukcji i ich wykorzystania dla celów projektowych, 4) uzyskanie z Referatu Architektury Urzędu Miasta w Dzierżoniowie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 5) uzyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 6) uzyskanie warunków przyłączenia mediów w razie potrzeby, 7) w przypadku kolizji z drzewami, krzewami uzyskanie zgody na ich wycinkę, 8) uzyskanie wymaganych decyzji na prowadzenie robót budowlanych, badań archeologicznych (o ile będą wymagane) ze strony Konserwatora zabytków z uwagi na fakt, iż obszar objęty opracowaniem znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, 9) Wykonanie projektów: tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych zatwierdzeń na ich wprowadzenie dróg gminnych i wojewódzkiej (włączenie ul. Prochowej do ul. Bat. Chłopskich). 4. Zakres rzeczowy projektu budowlanego obejmuje w szczególności: - dla ul. Prochowej 1) wymianę nawierzchni jezdni i podbudowy wraz z krawężnikami, 2) wymianę od strony rzeki nawierzchni chodników i podbudowy oraz obrzeży, 3) budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych i zejścia dla pieszych do ul. Prochowej (przedłużenie ul. Miodowej), 4) likwidację chodnika przy murze oporowym od w/w pochylni do ul. Krasickiego, 5) renowację, naprawę schodów kamiennych (przy parkingu) wraz z ewentualną wymianą ich elementów, w tym balustard. 6) naprawę muru oporowego wzdłuż ulicy od strony parku, a w miarę potrzeby wykonanie nowego, 7) likwidację schodów terenowych zlokalizowanych pomiędzy ul. Kościelną, a projektowaną pochylnią, 8) remont/przebudowę muru oporowego z kamienia zlokalizowanego wzdłuż ulicy Prochowej w obrębie skrzyżowania z ul. Kościelną wraz z montażem dekoracyjnych donic i wymianą czap, 9) remont schodów terenowych (przy murze oporowym z kamienia) w kierunku ul. Kopernika, jak również pozostałych zlokalizowanych w pobliżu ulicy 10) budowę chodnika od ul. Krasickiego do ul. Młyńskiej wzdłuż Kapliczki i dojściem do niej, 11) budowę przy planowanej galerii miejsc postojowych dla TAXI, 12) likwidacja terenów zielonych i budowa miejsc parkingowych wraz z usunięciem kolizji energetycznej (przy budynkach mieszkalnych), 13) przebudowę chodnika od pochylni dla niepełnosprawnych w stronę ul. Batalionów Chłopskich, 14) dostosowanie istniejących schodów przy skrzyżowaniu z ul. Batalionów Chłopskich do niwelety remontowanej ulicy, 15) odwodnienie terenu objętego opracowaniem, w tym budowę kanalizacji deszczowej od projektowanej pochylni do ul. Bat. Chłopskich oraz budowę przyłączy kanalizacji deszczowej do budynków (włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej), wpusty deszczowe należy włączyć do istniejącej i projektowanej kanalizacji, 16) budowę oświetlenia ulicznego (LED) nawiązującego do Starego Miasta (słupy oświetleniowe z oprawami dwustronnymi oświetlającymi ulice i ciągi piesze), 17) usunięcie ewentualnych kolizji sieci z projektowanymi elementami, 18) odtworzenie naświetli okien i zsyów budynków zlokalizowanych w ciągu ulicy. Ponadto, remont ul. Prochowej należy dostosować do projektu zagospodarowania terenu przy Galerii Dzierżoniowskiej. Zakres rzeczowy projektu nie obejmuje remontu muru oporowego od strony galerii do ul. Bat. Chłopskich. - dla ul. Mierniczej 1) wymianę nawierzchni jezdni i podbudowy wraz z krawężnikami, w tym z dowiązaniem się do ul. Pocztowej, 2) wykonanie chodnika wraz z podbudową i konstrukcją, 3) naprawę muru oporowego wzdłuż ulicy na odcinku od schodów terenowych w kierunku ulicy Pocztowej, 4) dostosowanie w/w schodów do remontowanej ul. Mierniczej wraz z wykonaniem robót naprawczych/ przebudowy schodów, 5) zaprojektowanie odwodnienia terenu utwardzonego objętego opracowaniem, 6) budowę oświetlenia ulicznego (LED) nawiązującego do Starego Miasta (słupy oświetleniowe z oprawami dwustronnymi oświetlającymi ulice i ciągi piesze), 7) malowanie wszystkich elementów stalowych, w tym barier ochronnych zlokalizowanych na terenie objętym opracowaniem, 8) usunięcie ewentualnych kolizji sieci z projektowanymi elementami. Zakres prac projektowych nie obejmuje ronda przy Synagodze (w ciągu ul. Krasickiego), projektowane nawierzchnie należy dowiązać do poziomu nawierzchni ronda oraz zjazdów i dojść zlokalizowanych w obrębie terenu objętego opracowaniem. Ponadto, Wykonawca winien uwzględnić w projekcie budowlanym wykonanie wszystkich robót wynikających z przyjętych przez niego rozwiązań projektowych. Wykonawca prac projektowych zobowiązany jest do zaprojektowania kanału technologicznego o ile wystąpi taka konieczność i uwarunkowanie w ramach niniejszej umowy i określonego w niej wynagrodzenia. Nadto, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bilansu mocy elektrycznej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych w branży elektrycznej. Prace projektowe należy wykonać z zapewnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 5. Należy sporządzić niezbędną ilość egzemplarzy projektu budowlanego w celu przekazania ich odpowiednim instytucjom oraz dostarczyć Zamawiającemu: 1) projekt budowlany - 5 egzemplarzy, 2) projekt wykonawczy – 5 egzemplarzy, 3) przedmiar robót - 2 egzemplarze ( z podziałem na branże), 4) kosztorys inwestorski - 3 egzemplarze (z podziałem na branże), 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 5 egzemplarzy, 6) badania geotechniczne - 5 egzemplarzy, 7) projekt stałej organizacji ruchu - 5 egzemplarzy, 8) projekt tymczasowej organizacji ruchu – 5 egzemplarzy. 6. Załączniki formalno-prawne, w tym decyzje, opinie, uzgodnienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginałach. Ponadto należy przekazać Zamawiającemu w/w dokumentację w formie elektronicznej PDF, w jednym egzemplarzu (1 płyta CD), która będzie zgodna z formą papierową w/w opracowań. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na mocy art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, w sytuacji gdy środki na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach