Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budynków oraz zagospodarowania terenu Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 74-300 Myślibórz, Północna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957470204 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
  Północna 15
  74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957470204, fax. -
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatmysliborski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budynków oraz zagospodarowania terenu Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, dotyczącej remontu budynków oraz zagospodarowania terenu Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu wg opisu zawartego w załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio związaną z przedmiotem zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach